Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49935
Title: Відтворення власних назв у романі Р. Кіплінга «Кім» українською мовою
Other Titles: Reproduction of proper names in R. Kipling's novel "Kim" in Ukrainian
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Lyntvar, Olha
Янчук, Олександра Романівна
Yanchuk, Oleksandra
Keywords: власні імена
характерна для культури лексика
індійський культурний код
аналіз перекладу
Кім
Р. Кіплінг
нееквівалентна лексика
proper names
culture-specific vocabulary
Indian cultural code
translation analysis
Kim
R. Kipling
non-equivalent vocabulary
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Аграр Медіа Груп
Citation: Линтвар О. М., Янчук О. Р. Відтворення власних назв у романі Р. Кіплінга «Кім» українською мовою / Ольга Линтвар, Олександра Янчук // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2021. – С. 166-172
Abstract: У цій статті ми зосереджуємось на аналізі культурно-специфічної лексики в романі Р. Кіплінга «Кім». Мета дослідження - аналіз перекладу власних імен роману, використаних автором та відтворених у двох українських перекладах Ю. Джугастрянської (2017) та Є. Тарнавського. Літературно-стилістичний аналіз виявляє велику кількість культурно-специфічної лексики завдяки географії подій роману. Детальний опис портретів індіанців, культури, релігій, базарів призвів до необхідності використання такої лексики в оригінальній фактурі літературного твору. Серед специфічної для культури лексики, що використовується в романі, слід виділити власні імена, реалії, ідіоматичні вирази, які створюють відповідний азіатський колорит та певне літературно-стилістичне тло досліджуваного роману.
In this article we focus on the analysis of culture-specific vocabulary in the novel “Kim” by R. Kipling. Translation analysis is done on the basis of the novel’s proper names used by the author and reproduced in two Ukrainian translations by Yu. Dzhuhastrianska (2017) and Ye. Tarnavskyi (2018). Literary and stylistic analysis reveals abundance of culture-specific lexis, owing to the place setting of the novel. Detailed description of Indian people’s portraits, culture, religions, bazaars led to the necessity to use such lexis in the original texture of the literary work. Among culture-specific lexis used in the novel one should single out proper names, realia, idiomatic expressions, creating the corresponding Asian colouring and definite literary and stylistic background of the novel under research.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49935
ISBN: 978-617-646-495-2
Appears in Collections:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021 GSTI Conference Proceedings-166-172.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.