Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396
Название: Навчально-методичний комплекс навчальної дисцспліни "Медіафілософія" (для студентів 3 курсу)
Другие названия: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Медиафилософия" (для студентов 3 курса)
Educational-methodical complex of the academic discipline "Media philosophy" (for 3rd year students)
Авторы: Христокін, Геннадій Володимирович
Христокин, Геннадий Владимирович
Khrystokin, Hennadiy Volodymyrovych
Ключевые слова: філософія
медіа
ідеологія
культура
структуралізм
позитивізм
философия
медиа
идеология
позитивизм
структурализм
philosophy
media
ideology
culture
structuralism
positivism
Дата публикации: фев-2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Метою викладання навчальної дисципліни "Медіафілософія" є формування у студентів цілісного бачення і розуміння сутності феномену сучасної медіареальності та її філософського осмислення. Завданнями навчальної дисципліни є: прослідкувати значення і генезис поняття медіа; засвоїти понятійно-термінологічний апарат сучасних медіадосліджень; вивчити основні наукові парадигми і методи медіафілософії; розкрити специфіку еволюції медіа та їх вплив на людину.
Целью преподавания учебной дисциплины "Медиафилософия" является формирование у студентов целостного видения и понимания сущности феномена современной медиареальности и его философского осмысления. Задачами учебной дисциплины являются: проследить значение и генезис понятия медиа; усвоить понятийно-терминологический аппарат современных медиаисследований; изучить основные научные парадигмы и методы медиафилософии; раскрыть специфику эволюции медиа и их влияние на человека.
The purpose of teaching the discipline "Media Philosophy" is the formation of students' holistic vision and understanding of the essence of the phenomenon of modern media reality and its philosophical understanding. The objectives of the discipline are: to trace the meaning and genesis of the concept of media; to master the conceptual and terminological apparatus of modern media research; to study the basic scientific paradigms and methods of media philosophy; to reveal the specifics of the evolution of the media and their impact on man.
Описание: Навчальна дисцспліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі журнаістики, реклами і зв'язків з громадськістю. Зміст дисципліни: філософія як методологія наук; сучасність як епоха культурних поворотів; комунікативно-прагматичний поворот; просторово-тілесний поворот; предмет, методи і завдання медіафілософії як науки; поняття медіа: етимологія і сутність; історія медіафілософії.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Скан РП_Медіафілософія 3 курс.pdf37.91 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.