Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХристокін, Геннадій Володимирович-
dc.contributor.authorХристокин, Геннадий Владимирович-
dc.contributor.authorKhrystokin, Hennadiy Volodymyrovych-
dc.date.accessioned2022-02-16T12:20:35Z-
dc.date.available2022-02-16T12:20:35Z-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396-
dc.descriptionНавчальна дисцспліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі журнаістики, реклами і зв'язків з громадськістю. Зміст дисципліни: філософія як методологія наук; сучасність як епоха культурних поворотів; комунікативно-прагматичний поворот; просторово-тілесний поворот; предмет, методи і завдання медіафілософії як науки; поняття медіа: етимологія і сутність; історія медіафілософії.uk_UA
dc.description.abstractМетою викладання навчальної дисципліни "Медіафілософія" є формування у студентів цілісного бачення і розуміння сутності феномену сучасної медіареальності та її філософського осмислення. Завданнями навчальної дисципліни є: прослідкувати значення і генезис поняття медіа; засвоїти понятійно-термінологічний апарат сучасних медіадосліджень; вивчити основні наукові парадигми і методи медіафілософії; розкрити специфіку еволюції медіа та їх вплив на людину.uk_UA
dc.description.abstractЦелью преподавания учебной дисциплины "Медиафилософия" является формирование у студентов целостного видения и понимания сущности феномена современной медиареальности и его философского осмысления. Задачами учебной дисциплины являются: проследить значение и генезис понятия медиа; усвоить понятийно-терминологический аппарат современных медиаисследований; изучить основные научные парадигмы и методы медиафилософии; раскрыть специфику эволюции медиа и их влияние на человека.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of teaching the discipline "Media Philosophy" is the formation of students' holistic vision and understanding of the essence of the phenomenon of modern media reality and its philosophical understanding. The objectives of the discipline are: to trace the meaning and genesis of the concept of media; to master the conceptual and terminological apparatus of modern media research; to study the basic scientific paradigms and methods of media philosophy; to reveal the specifics of the evolution of the media and their impact on man.uk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectфілософіяuk_UA
dc.subjectмедіаuk_UA
dc.subjectідеологіяuk_UA
dc.subjectкультураuk_UA
dc.subjectструктуралізмuk_UA
dc.subjectпозитивізмuk_UA
dc.subjectфилософияuk_UA
dc.subjectмедиаuk_UA
dc.subjectидеологияuk_UA
dc.subjectпозитивизмuk_UA
dc.subjectструктурализмuk_UA
dc.subjectphilosophyuk_UA
dc.subjectmediauk_UA
dc.subjectideologyuk_UA
dc.subjectcultureuk_UA
dc.subjectstructuralismuk_UA
dc.subjectpositivismuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисцспліни "Медіафілософія" (для студентів 3 курсу)uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины "Медиафилософия" (для студентов 3 курса)uk_UA
dc.title.alternativeEducational-methodical complex of the academic discipline "Media philosophy" (for 3rd year students)uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скан РП_Медіафілософія 3 курс.pdf37.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.