Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557
Title: Трансформація ринку консалтингових послуг
Other Titles: Transformation of the consulting services market
Authors: Чернух, Діана Віталіївна
Chernukh, Diana
Keywords: консалтингові послуги
трансформація ринку
модернізація
глобалізація
капіталізація
market transformation
consulting services
globalization
modernization
capitalization
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чернух Д.В. Трансформація ринку консалтингових послуг // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 121-122
Abstract: У XXI ст. одну із ключових ролей у розвитку та формуванні сучасної світової економічної системи відіграють процеси індустріалізації національних економічних систем, які характеризуються насамперед зростанням частки третинного сектору у ВВП та сукупній зайнятості робочої сили. Як свідчить світовий досвід, у структурі третинного сектору особливе місце посідає сфера консалтингових послуг. Завершення становлення світової господарської системи і постійний попит на кваліфіковану професійну допомогу в управлінні великими міжнародними компаніями привели до формування у ХХ ст. світового ринку консалтингових послуг, який являє собою систему міжнародних відносин з надання, обміну і впровадження консалтингових послуг, тобто послуг, які надаються незалежними та професійно підготовленими спеціалістами (консультантом або цілою групою) з метою допомоги керівнику організації у діагностиці, аналізі та практичному розв'язанні управлінських і виробничих проблем.
In the XXI century. One of the key roles in the development and formation of the modern world economic system is played by the processes of industrialization of national economic systems, which are characterized primarily by an increase in the share of the tertiary sector in GDP and total employment. According to world experience, in the structure of the tertiary sector a special place is occupied by the field of consulting services. The completion of the world economic system and the constant demand for qualified professional assistance in the management of large international companies led to the formation in the twentieth century. the global market of consulting services, which is a system of international relations for the provision, exchange and implementation of consulting services, ie services provided by independent and professionally trained specialists (consultant or group) to assist the head of the organization in diagnosis, analysis and practical solution management and production problems.
Description: 1. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге ХХІ в. / А. Березной. Мировая экономика и междунар. отношения. 2001. № 9. С. 3—18 2. Варгуненко Н. Трансформація ринку консалтингових послуг. 2013. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/04/2.pdf 3.Матиас К. Управленческое консультирование. Индустрия знаний символический капитал или новая мода / К. Матиас. – Х: Гуманитарный Центр, 2008. – 416 с. 4.McKenna C. D. The world's newest profession. Managemnet consulting in twentieth century / C.D. McKenna. — New York : Cambridge University Press, 2006. — 370 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернух Д.В. - Діана Чернух.pdfТези конференції442.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.