Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44524
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Проектування та управління освітнім середовищем: оцінювання та діагностика навчальної успішності»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Design and management of the educational environment: assessment and diagnosis of academic success"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Проектирования и управления образовательной средой: оценивание и диагностика учебной успешности"
Authors: Лузік, Ельміра Василівна
Luzik, Elvira
Лузик, Эльвира Васильевна
Keywords: педагогічна діагностика
моніторинг якості освіти
педагогічне тестування
pedagogical diagnostics
monitoring the quality of education
pedagogical testing
педагогическая диагностика
мониторинг качества образования
педагогическое тестирование
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна відноситься до вибіркового компонента із фахового переліку, яка розкриває теоретико-методологічні основи проблеми педагогічного оцінювання, сучасні програми та результати психолого-педагогічних досліджень якості освіти. Метою викладання дисципліни є вивчення основних понять та категорій педагогічної діагностики, особливостей тестування та моніторингу якості освіти, розвиток у студентів навичок у формування вмінь розробляти та аналізувати педагогічні тести різних видів та використовувати їх у освітньому процесі.
This discipline belongs to the selective component of the professional list, which reveals the theoretical and methodological foundations of the problem of pedagogical assessment, modern programs and the results of psychological and pedagogical research on the quality of education. The purpose of teaching the discipline is to study the basic concepts and categories of pedagogical diagnostics, features of testing and monitoring the quality of education, development of students' skills in developing skills to develop and analyze pedagogical tests of different types and use them in the educational process.
Данная учебная дисциплина относится к выборочному компонента с профессиональной перечня, которая раскрывает теоретико-методологические основы проблемы педагогического оценивания, современные программы и результаты психолого-педагогических исследований качества образования. Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий и категорий педагогической диагностики, особенностей тестирования и мониторинга качества образования, развитие у студентов навыков в формирование умений разрабатывать и анализировать педагогические тесты различных видов и использовать их в образовательном процессе.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Проектування та управління освітнім середовищем: оцінювання та діагностика навчальної успішності» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма: «Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44524
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ПУОС_РНП.pdfРобоча навчальна програма447.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.