Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59818
Title: Вплив тривожності на стратегію поведінки підлітків у конфлікті
Other Titles: The impact of anxiety on adolescents' behavioral strategies in conflict
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Keywords: тривожність
конфлікт
підлітки
стратегія поведінки у конфлікті
anxiety
conflict
teenagers
strategy of behavior in conflict
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинчук Н.Б. Вплив тривожності на стратегію поведінки підлітків у конфлікті ЗВО / Н. Литвинчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2023. – С. 61-65
Abstract: Підлітковий вік дуже складний і специфічний етап у процесі формування особистості. Цьому віку властиві свої психологічні особливості: переорієнтація життєвих цінностей; особистісна нестабільність; потреба в самостійності, самореалізації, позбавленні від опіки; критичне осмислення себе і оточуючих; прагнення зайняти нову соціальну позицію, відповідну потребам і можливостям; егоцентризм; обмеженість життєвого досвіду; бажання самоствердитися серед однолітків. Суперечливість позиції підлітка призводить до загострення його конфліктів з оточуючими. На поведінку у конфлікті можуть впливати різні внутрішні чинники: самооцінка, егоцентризм, агресивність, рівень домагань, тривожність, рівень сформованості рефлексії, навичок спілкування тощо, а також зовнішні чинники: стосунки з батьками, однолітками, вчителями та іншими дорослими.
Adolescence is a very complex and specific stage in the process of personality formation. This age has its own psychological characteristics: reorientation of life values; personal instability; need for independence, self-realization, and freedom from guardianship; critical reflection on oneself and others; desire to take a new social position that meets needs and opportunities; egocentrism; limited life experience; and a desire to assert oneself among peers. The contradictory nature of an adolescent's position leads to an increase in conflicts with others. Behavior in conflict can be influenced by various internal factors: self-esteem, egocentrism, aggressiveness, level of harassment, anxiety, level of reflection, communication skills, etc., as well as external factors: relationships with parents, peers, teachers, and other adults.
Description: Список використаної літератури: 1. Берковиць, Л. Агресія: причини, наслідки і контроль. 2011. 512 с. 2. Куїмова, Н.Н., & Григошина, Ю.А. Взаїмозв’язок тривожності і стиля поведінки підлітків в конфліктній ситуації. 2018. 2, 40-50.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59818
ISBN: 978-617-8016-77-7
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛИТВИНЧУК Наталя.pdfТези503.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.