Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59149
Title: Гендерні особливості прояву лідерства у студентської молоді
Other Titles: Gender charakteristics of the manifestation of leadership among student youth
Authors: Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Khomenko-Semenova, Lesia
Істратов, Констянтин Миколайович
Istratov, Konstiantyn
Оксамитна, Леся Богданівна
Oksamytna, Lesia
Keywords: гендер
гендерні стереотипи
лідерство
лідерські якості
маскулінність
студентська молодь
фемінність
gender
gender stereotypes
leadership
leadership qualities
masculinity
student youth
femininity
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хоменко-Семенова Л.О., Істратов К.М., Оксамитна Л.Б. Гендерні особливості прояву лідерства у студентської молоді / Л. Хоменко-Семенова, К. Істратов, Л. Оксамитна // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 2(21). – С. 132-143
Abstract: У статті проводиться теоретичний аналіз та емпіричне дослідження гендерних особливостей прояву лідерства у студентської молоді. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному визначенні гендерних особливості прояву лідерства у студентської молоді. Результати. У ході емпіричного дослідження вдалося встановити: яскраво виражені лідерські якості зустрічаються переважно у жінок, ніж у чоловіків, жінки виявляють себе як впевнені, домінантні, наполегливі. Проте, порівняльний аналіз не виявив статистично значущі відмінності у прояві лідерських якостей за статевою ознакою – у чоловіків і жінок (за методикою Є. Жарикова, Є. Крушельницького); така якість виражена більше у чоловіків, ніж у жінок. Це характеризує чоловіків як наполегливих, вони вміють керувати своїми емоціями, ефективно розподіляти час (значні розбіжності на 1% рівні значимості); жінки характеризуються більш вираженим творчим підходом у вирішенні важких ситуацій та професійних завдань, люблять шукати та пробувати щось нове, легко захоплюються новою справою, приймаючи рішення, схильні перебирати кілька варіантів (значні відмінності на 5% рівні значимості); у жінок, більш ніж у чоловіків, виражені «організаторські здібності». Це виявляється у тому, що жінки домагаються злагодженої роботи команди, намагаються у відносинах із людьми досягати порозуміння і знаходити спільну мову, добре відчувають і вгадують настрої товаришів (значні відмінності на 1% рівні значущості); чим вище у чоловіків прояви маскулінності, тим більшою мірою виявляються їх лідерські якості, у той же час, чим менше у жінок виявляються фемінні якості, тим більшою мірою виявляються у них лідерські якості; чим вище у чоловіків і жінок показник маскулінності, тим краще вони вміють керувати собою, зберігати самовладання у важких ситуаціях; Чим вище у чоловіків показники фемінінності, тим більше вони схильні до творчого підходу у вирішенні завдань; високий рівень андрогінності, тобто прояв одночасно чоловічих та жіночих рис, сприяє розвитку у жінок таких лідерських якостей як «уміння працювати з групою», тобто сприяє тому, що жінки-андрогіни вибудовують ефективні міжособистісні взаємини у групі, засновані на довірі, взаємопідтримці та розумінні, одночасно, вирішуючи ефективно вирішуючи перед групою поставлені завдання. Висновок. Чим вищі у чоловіків і жінок показник маскулінності, тим краще вони вміють керувати собою, зберігати самовладання у важких ситуаціях; Чим вище у чоловіків показники фемінінності, тим більше вони схильні до творчого підходу у вирішенні завдань. Притаманна фемінним чоловікам емоційність, емпатійність дозволяє їм шукати і пробувати щось нове, вибираючи, у тому числі, творчі професії. Високий рівень андрогінності, тобто прояв одночасно чоловічих і жіночих рис, сприяє розвитку у жінок таких лідерських якостей як «уміння працювати з групою», тобто сприяє тому, що жінки-андрогіни вибудовують ефективні міжособистісні взаємини в групі, засновані на довірі, взаємопідтримці та розумінні поставлених завдань.
The article carries out a theoretical analysis and an empirical study of the gender characteristics of the manifestation of leadership among student youth. The purpose of the article is the theoretical justification and empirical determination of the gender characteristics of the manifestation of leadership among student youth. The results. In the course of empirical research, it was possible to establish: clearly expressed leadership qualities are found mainly in women than in men, women show themselves to be confident, dominant, persistent. However, the comparative analysis did not reveal statistically significant differences in the manifestation of leadership qualities by gender - in men and women (according to the methodology of E. Zharikov, E. Krushelnytskyi); this quality is expressed more in men than in women. This characterizes men as persistent, they know how to manage their emotions, allocate time effectively (significant differences at the 1% level of significance); women are characterized by a more pronounced creative approach to solving difficult situations and professional tasks, like to search and try new things, easily get excited about a new business when making decisions, tend to go through several options (significant differences at the 5% level of significance); women, more than men, have pronounced "organizational abilities". This is manifested in the fact that women strive for harmonious team work, try to reach understanding and find a common language in relations with people, feel and guess the moods of their colleagues well (significant differences at the 1% level of significance); the higher the manifestations of masculinity in men, the more their leadership qualities are revealed, at the same time, the less feminine qualities are revealed in women, the more leadership qualities are revealed in them; the higher the masculinity index in men and women, the better they are able to manage themselves, maintain composure in difficult situations; The higher the femininity indicators in men, the more they are inclined to a creative approach in solving tasks; a high level of androgyny, i.e. the manifestation of both masculine and feminine traits, contributes to the development of such leadership qualities in women as "the ability to work with a group", i.e. contributes to the fact that androgynous women build effective interpersonal relationships in a group, based on trust, mutual support and understanding, at the same time, effectively solving the tasks assigned to the group. Conclusion. The higher the masculinity index in men and women, the better they are able to manage themselves, to maintain composure in difficult situations; The higher the femininity indicators in men, the more they are inclined to a creative approach in solving tasks. Feminine men's inherent emotionality, empathy allows them to look for and try something new, choosing, among other things, creative professions. A high level of androgyny, that is, the manifestation of both male and female traits, contributes to the development of such leadership qualities in women as "the ability to work with a group", that is, it contributes to the fact that androgynous women build effective interpersonal relationships in a group, based on trust, mutual support and understanding of the assigned tasks
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59149
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко-Семенова, Істратов, Оксамитна.pdfСтаття838.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.