Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58959
Title: Просування товарів на ринок і напрями його вдосконалення на прикладі ТОВ "Sanruh-Servis"
Other Titles: Promotion of goods to the market and directions for its improvement on the example of "Sanruh-Servis" LLC
Authors: Тагієв, Наріман
Taghiev, Nariman
Keywords: виробничо-фінансова діяльність
production and financial activity
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
дипломна робота
graduate work
просування товарів
promotion of goods
ефективність
efficiency
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: B сучасний період успішне функціонування підприємств стало неможливим без добре організованої маркетингової діяльності. Комплекс просування продукції на ринок займає важливу частину діяльності будь-якого підприємства. Він охоплює все, що пов'язано з просуванням товару, такі інструменти, як реклама, паблік рілейшенз, особисті продажі, стимулювання збуту тощо. Інструменти просування продукції відіграють велику роль, він як певний ключ для проникнення нових товарів на ринок і як форма комунікацій з ринком. За допомогою просування можна швидко реалізувати продукцію на ринку, скоротити товарні втрати, оскільки товар має термін придатності, тому ефективна діяльність компанії багато в чому залежить від просування продукції. Просування товарів - природний інструмент економіки і важливий регулятор ринкової системи. Організація ефективного комплексу маркетингових комунікацій це вельми складне завдання, для реалізації якого потрібна чітка і злагоджена робота кваліфікованих фахівців торгово-збутових і маркетингових підрозділів підприємств.
In the modern period, the successful functioning of enterprises has become impossible without well-organized marketing activities. The complex of promoting products to the market is an important part of the activity of any enterprise. It covers everything related to product promotion, such tools as advertising, public relations, personal selling, sales promotion, etc. Product promotion tools play a big role, as a certain key for the penetration of new products into the market and as a form of communication with the market. With the help of promotion, you can quickly sell products on the market, reduce product losses, because the product has an expiration date, so the effective activity of the company largely depends on product promotion. Promotion of goods is a natural tool of the economy and an important regulator of the market system. The organization of an effective set of marketing communications is a very difficult task, the implementation of which requires the clear and coordinated work of qualified specialists of the trade, sales and marketing divisions of enterprises.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Гращенко Ірина Семенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58959
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Тагиев_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.