Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58480
Title: Вплив психологічних чинників на конфліктну поведінку у підлітків
Other Titles: Influence of psychological factors on conflict behavior in teenagers
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Смолінчук, Лариса Симонівна
Smolinchuk, Larysa
Дараган, Аня Анатоліївна
Darahan, Ania
Keywords: агресивність
конфлікт
конфліктна поведінка
підлітки
психологічні чинники конфліктної поведінки
тривожність
aggression
conflict
conflict behavior
teenagers
psychological factors of conflict behavior
anxiety
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинчук Н., Смолінчук Л., Дараган А. Вплив психологічних чинників на конфліктну поведінку у підлітків / Н. Литвинчук, Л. Смолінчук, А. Дараган // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 1(20). – С. 87-100
Abstract: У статті проводиться аналіз понять «конфлікт», «конфліктна поведінка»; «стилі поведінки у конфліктній ситуації»; зазначені причини конфліктної поведінки у підлітків. Обґрунтовано специфіку підліткового віку, що супроводжується самоствердженням, сепарацією, бунтом, сильними емоційними переживаннями, відчуттям тривоги, підвищеною збудливістю, депресією; характеризується зміною ієрархії цінностей, мотивів, самоусвідомлення себе. Метою цього дослідження було визначити вплив психологічних чинників на конфліктну поведінку у підлітків, серед яких, такі як агресивність, тривожність, а також стосунки з батьками, однокласниками, вчителями. Методи аналізу, систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу наукових джерел дозволили ознайомитися з вітчизняним та зарубіжним досвідом з даної проблематики. У емпіричному дослідженні застосовані такі методики: опитувальник дослідження рівня агресії Басса-Дарки; особистісна шкала проявів тривоги Тейлор (в адаптації Т. А. Нємчіна); «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях» К. Томаса (адаптована Н. В. Грішиной); авторська анкета. Результати. З метою встановлення зв’язку між психологічними чинниками та стратегією поведінки у конфлікті ми провели математичну обробку даних за критерієм Пірсона. Був з’ясований зв'язок між показниками рівня тривожності та стратегіями поведінки: суперництво та пристосування. Це свідчить про те, що чим вище рівень тривожності, тим більша вірогідність того, що у конфліктній ситуації буде використана стратегія суперництва або пристосування. Констатовано вплив тривожності на вибір стратегії поведінки у конфлікті. За результатами математичної обробки був також виявлений вплив на стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях таких чинників, як психологічний клімат у сім’ї та класі, ставлення батьків, вчителів та однокласників до підлітка. Зроблено висновок, про те, що, зважаючи на нагальність проблем щодо конфліктної поведінки у підлітків, необхідно продовжувати дослідження психологічних чинників, що провокують конфлікт та ускладнюють його перебіг, з метою поліпшення корекційної роботи практичних психологів.
The article analyzes the concepts of "conflict", "conflict behavior"; "Styles of behavior in a conflict situation"; the reasons of conflicting behavior at teenagers are specified. The specifics of adolescence, accompanied by self-affirmation, separation, rebellion, strong emotional experiences, anxiety, irritability, depression; characterized by a change in the hierarchy of values, motives, self-awareness. The aim of this study was to determine the influence of psychological factors on conflict behavior in adolescents, including such as aggression, anxiety, as well as relationships with parents, classmates, teachers. Methods of analysis, systematization and generalization of theoretical material of scientific sources allowed to get acquainted with domestic and foreign experience in this field. The following methods were used in the empirical study: Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI); personal scale of manifestations of Taylor's anxiety (adapted by T.A. Nemchin); "Strategies of behavior in conflict situations" by K. Thomas (adapted by N.V. Grishina); author's questionnaire. Results. In order to establish a connection between psychological factors and the strategy of behavior in conflict, we performed mathematical data processing according to Pearson's test. The relationship between anxiety levels and behavioral strategies was found: rivalry and adaptation. This suggests that the higher the level of anxiety, the more likely it is that a conflict strategy or adaptation will be used in a conflict situation. The influence of anxiety on the choice of strategy of behavior in the conflict is stated. Mathematical processing also revealed the influence of such factors as the psychological climate in the family and the classroom, the attitude of parents, teachers and classmates to the adolescent on the strategies of behavior in conflict situations. It is concluded that, given the urgency of the problems of conflict behavior in adolescents, it is necessary to continue the study of psychological factors that provoke conflict and complicate its course, in order to improve the corrective work of practical psychologists.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58480
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинчук, Смолінчук, Дараган_cтаття.pdfСтаття447.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.