Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57887
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Управління Інтернет-проектами"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Management of Internet projects"
Authors: Ярмолюк, Олексій
Yarmoliuk, Oleksii
Keywords: управління
Інтернет
проект
Інтернет-проект
маркетинг
електронний маркетинг
робоча програма
management
Internet
project
Internet project
marketing
electronic marketing
working program
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в розумінні особливостей і специфіки здійснення управління Інтсрнет-проектами. Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців з електронного маркетингу, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь та навичок ефективного управління проектом в мережі Інтернет, вибору "моделі та методики розбробки проекту, використання сучасних інформаційних ікомунікаційних технологій для ведення проекту, інструментів маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності ведення проекту від початку до завершення.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in understanding the features and specifics of implementing the management of Internet projects. The purpose of the educational discipline is to prepare e-marketing specialists who possess a complex of modern theoretical and practical knowledge, abilities and skills of effective project management on the Internet, the selection of "models and methods of project development, the use of modern information and communication technologies for project management, marketing research tools with in order to improve the efficiency of project management from start to finish.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Управління Інтернет-проектами» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Work program (WP) of the academic discipline "Management of Internet projects" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od, and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57887
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Управління Інтернет-проектами_2021.PDFробоча програма10.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.