Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56235
Title: The Use of Information and Communication Technologies in the Activities of Higher Educational Institutions of Ukraine
Other Titles: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України
Authors: Koshetar, Uliana
Lytvynska, Svitlana
Senchylo-Tatlilioglu, Nadiia
Sibruk, Anastasiia
Onufriychuk, Hanna
Кошетар, Уляна
Литвинська, Світлана
Сенчило-Татліліоґлу, Надія
Сібрук, Анастасія
Онуфрійчук, Ганна
Keywords: information integration
communication technologies
professional competence
remote technologies
education system
iнтеграція інформації
комунікаційні технології
професійна компетентність
дистанційні технології
освітня система
Issue Date: Aug-2022
Publisher: Springer
Citation: Uliana Koshetar, Svitlana Lytvynska, Nadiia Senchylo-Tatlilioglu, Anastasiia Sibruk, and Hanna Onufriychuk. The Use of Information and Communication Technologies in the Activities of Higher Educational Institutions of Ukraine. Digital Technologies in Teaching and Learning Strategies. Proceedings of DTTLS-2021. Springer. - Р. 86-94.
Series/Report no.: DTTLS 2021, LNISO;56, pp. 86–94
Abstract: The article provides an overview of analytical studies, presents the main trends, experience and aspects of the integration of information and communication technologies into the education system in the context of the globalization of the information environment, the pandemic of acute respiratory disease COVID-19, taking into account the completion of the MES of Ukraine, the development of standards of higher education at all levels on a competent basis and the challenges of the digital generation, requires alternative forms of education. The theoretical basis of the study was the provisions and concepts of classical, non-classical and post-classical works on philosophy, sociology. The methodological basis of the study was determined by: a systemic approach, a structural and functional approach, a sociological approach. The study used methods of abstraction, generalization, methods of qualitative and quantitative processing of information, methods of comparison, sociological survey. Applying the possibilities of social networks in the educational process involves three areas: an additional opportunity for students to work independently; deepening educational material and educational opportunities; use of online materials by teachers for a variety of text and visual materials for conducting classes, writing plans, lecture notes, scientific articles, organizing educational events.
У статті подано огляд аналітичних досліджень, представлено основні тенденції, досвід та аспекти інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у систему освіти в умовах глобалізації інформаційного середовища, пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, враховуючи завершення МОН України, розробку стандартів вищої освіти всіх рівнів на компетентнісній основі та виклики цифрового покоління, потребує альтернативних форм навчання. Теоретичною основою дослідження стали положення та концепції класичних, некласичних та постнекласичних праць з філософії, соціології. Методологічну основу дослідження визначили: системний підхід, структурно-функціональний підхід, соціологічний підхід. У дослідженні використовувалися методи абстрагування, узагальнення, методи якісної та кількісної обробки інформації, методи порівняння, соціологічного опитування. Застосування можливостей соціальних мереж у навчальному процесі передбачає три напрямки: додаткова можливість для студентів працювати самостійно; поглиблення навчального матеріалу та освітніх можливостей; використання викладачами онлайн-матеріалів для різноманітних текстових та візуальних матеріалів для проведення занять, написання планів, конспектів лекцій, наукових статей, організації освітніх заходів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56235
DOI: 10.1007/978-3-031-05175-3_9
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koshetar_Lytvynska_Senchylo_S〓bruk_СТАТТІ_.pdf241.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.