Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54758
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність»
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Business ethics and corporate social responsibility"
Authors: Гращенко, Ірина Семенівна
Grashchenko, Irina
Keywords: соціальна відповідальність
social responsibility
сталий розвиток
Sustainability
соціальна безпека
social security
корпоративна соціальна відповідальність
corporate social responsibility
корпоративне громадянство
corporate citizenship
державна політика
public policy
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність» є формування у здобувача вищої освіти знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
The purpose of studying the discipline "Business Ethics and Corporate Social Responsibility" is to form a higher education student's knowledge of the theory and practice of social responsibility from the standpoint of modern standards of social policy, social reporting, business ethics and human rights in integrating the concept of sustainable development. professional competencies that ensure the formation of socially responsible behavior. This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the management of foreign economic activity.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54758
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_БЕКСВ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання485.3 kBAdobe PDFView/Open
07_БЕКСВ-МР-ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять774.68 kBAdobe PDFView/Open
12_БЕКСВ_Т.pdfтести122.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.