Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53825
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронні ресурси та інтернет-комунікації архівних та бібліотечних установ»
Інші назви: Educational and methodical complex of discipline «Electronic resources and Internet communications of archival and library institutions»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Электронные ресурсы и интернет-коммуникации архивных и библиотечных учреждений»
Автори: Божук, Людмила Володимирівна
Bozhuk, Liudmyla
Божук, Людмила Владимировна
Ключові слова: електронні ресурси
архівні установи
бібліотеки
інтернет-комунікації
electronic resources
archival institutions
libraries
internet communication
электронные ресурсы
архивные учреждения
библиотеки
интернет-коммуникации
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі архівної справи та інформаційної діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань і навичок щодо створення, функціонування та збереження цифрових (електронних) ресурсів документальної спадщини архівними і бібліотечними установами; пошуку, оброблення та аналізу цифрових інформаційних ресурсів, здатності знаходити, аналізувати, досліджувати та узагальнювати інформацію про електронні ресурси й форми інтернет-комунікацій установ соціальної пам’яті, та сприяти підвищенню ефективності й результативності функціонування інфраструктурних складових інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Вивчення дисципліни спрямоване на розвиток особистості як майбутнього фахівця, здатного усвідомлювати нову реальність цифрового суспільства, значення цифрової культурної спадщини архівних та бібліотечних установ для збереження національної пам’яті людства.
This discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of archives and information activities. The purpose of teaching the discipline in the context of the specialty, taking into account the requirements of the standard of higher education is to form in future professionals knowledge and skills to create, operate and preserve digital (electronic) resources of documentary heritage by archival and library institutions; search, processing and analysis of digital information resources, ability to find, analyze, research and summarize information about electronic resources and forms of Internet communications of social memory institutions, and promote efficiency and effectiveness of infrastructure components of information, library and archives. The study of the discipline is aimed at the development of personality as a future specialist, able to understand the new reality of the digital society, the importance of digital cultural heritage of archival and library institutions to preserve the national memory of mankind.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области архивного дела и информационной деятельности. Цель преподавания учебной дисциплины в контексте специальности с учетом требований стандарта высшего образования состоит в формировании у будущих специалистов знаний и навыков создания, функционирования и сохранения цифровых (электронных) ресурсов документального наследия архивными и библиотечными учреждениями; поиска, обработки и анализа цифровых информационных ресурсов, способности находить, анализировать, исследовать и обобщать информацию об электронных ресурсах и формах интернет-коммуникаций учреждений социальной памяти, и способствовать повышению эффективности и результативности функционирования инфраструктурных составляющих информационного, библиотечного и архивного дела. Изучение дисциплины направлено на развитие личности как будущего специалиста, способного осознавать новую реальность цифрового общества, значение цифрового культурного наследия архивных и библиотечных учреждений по сохранению национальной памяти человечества.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53825
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
02_ЕРІКАБУ_СЛ.pdfСилабус навчальної дисципліни235.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
03_ЕРІКАБУ_ППМР.pdfПерелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи144.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
04_ЕРІКАБУ_МКР.pdfЗразок білету модульного контролю131.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
05_ЕРІКАБУ_ЕБ.pdfЗразок екзаменаційний білету133.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
06_ЕРІКАБУ_А.pdfАнкета для характеристики засобів доступу69.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
01_ЕРІКАБУ_РП.doc.pdfРобоча програма1.38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.