Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБожук, Людмила Володимирівна-
dc.contributor.authorBozhuk, Liudmyla-
dc.contributor.authorБожук, Людмила Владимировна-
dc.date.accessioned2022-01-13T09:56:47Z-
dc.date.available2022-01-13T09:56:47Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53825-
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі архівної справи та інформаційної діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань і навичок щодо створення, функціонування та збереження цифрових (електронних) ресурсів документальної спадщини архівними і бібліотечними установами; пошуку, оброблення та аналізу цифрових інформаційних ресурсів, здатності знаходити, аналізувати, досліджувати та узагальнювати інформацію про електронні ресурси й форми інтернет-комунікацій установ соціальної пам’яті, та сприяти підвищенню ефективності й результативності функціонування інфраструктурних складових інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Вивчення дисципліни спрямоване на розвиток особистості як майбутнього фахівця, здатного усвідомлювати нову реальність цифрового суспільства, значення цифрової культурної спадщини архівних та бібліотечних установ для збереження національної пам’яті людства.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of archives and information activities. The purpose of teaching the discipline in the context of the specialty, taking into account the requirements of the standard of higher education is to form in future professionals knowledge and skills to create, operate and preserve digital (electronic) resources of documentary heritage by archival and library institutions; search, processing and analysis of digital information resources, ability to find, analyze, research and summarize information about electronic resources and forms of Internet communications of social memory institutions, and promote efficiency and effectiveness of infrastructure components of information, library and archives. The study of the discipline is aimed at the development of personality as a future specialist, able to understand the new reality of the digital society, the importance of digital cultural heritage of archival and library institutions to preserve the national memory of mankind.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области архивного дела и информационной деятельности. Цель преподавания учебной дисциплины в контексте специальности с учетом требований стандарта высшего образования состоит в формировании у будущих специалистов знаний и навыков создания, функционирования и сохранения цифровых (электронных) ресурсов документального наследия архивными и библиотечными учреждениями; поиска, обработки и анализа цифровых информационных ресурсов, способности находить, анализировать, исследовать и обобщать информацию об электронных ресурсах и формах интернет-коммуникаций учреждений социальной памяти, и способствовать повышению эффективности и результативности функционирования инфраструктурных составляющих информационного, библиотечного и архивного дела. Изучение дисциплины направлено на развитие личности как будущего специалиста, способного осознавать новую реальность цифрового общества, значение цифрового культурного наследия архивных и библиотечных учреждений по сохранению национальной памяти человечества.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectелектронні ресурсиuk_UA
dc.subjectархівні установиuk_UA
dc.subjectбібліотекиuk_UA
dc.subjectінтернет-комунікаціїuk_UA
dc.subjectelectronic resourcesuk_UA
dc.subjectarchival institutionsuk_UA
dc.subjectlibrariesuk_UA
dc.subjectinternet communicationuk_UA
dc.subjectэлектронные ресурсыuk_UA
dc.subjectархивные учрежденияuk_UA
dc.subjectбиблиотекиuk_UA
dc.subjectинтернет-коммуникацииuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Електронні ресурси та інтернет-комунікації архівних та бібліотечних установ»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline «Electronic resources and Internet communications of archival and library institutions»uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Электронные ресурсы и интернет-коммуникации архивных и библиотечных учреждений»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ЕРІКАБУ_СЛ.pdfСилабус навчальної дисципліни235.99 kBAdobe PDFView/Open
03_ЕРІКАБУ_ППМР.pdfПерелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи144.62 kBAdobe PDFView/Open
04_ЕРІКАБУ_МКР.pdfЗразок білету модульного контролю131.95 kBAdobe PDFView/Open
05_ЕРІКАБУ_ЕБ.pdfЗразок екзаменаційний білету133.5 kBAdobe PDFView/Open
06_ЕРІКАБУ_А.pdfАнкета для характеристики засобів доступу69.02 kBAdobe PDFView/Open
01_ЕРІКАБУ_РП.doc.pdfРобоча програма1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.