Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53677
Title: Управління конкурентоспроможністю підприємства ПрАТ Галактон з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Competitiveness management of PJSC Galacton taking into account world experience
Authors: Кривуненко, Валентина Василівна
Keywords: дипломна робота
graduate work
конкурентоспроможність
competitiveness
управління конкурентоспроможністю
competitiveness management
маркетингові дослідження
marketing research
маркетинг
marketing
конкурентоспроможність підприємства
competitiveness of the enterprise
Issue Date: 12-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі ПрАТ «Галактон» У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства, визначено основні конкурентоспроможності, визначено параметричні характеристики конкурентної переваги, описано методи аналізу та оцінки конкурентоспроможності організації У другому розділі проведено дослідження конкурентоспроможності ПрАТ «Галактон», проведено аналіз профілю діяльності ПрАТ «Галактон», описано аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства, проведена оцінка конкурентоспроможності підприємства та дослідження факторів її підвищення. У третьому розділі вказані основні шляхи шляхи підвищення конкурентоспроможності.
Thesis is devoted to the study of enterprise competitiveness management on the example of PJSC "Galacton" The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, the main purpose and objectives of the study, indicates the subject and object of research, indicates the scientific research methods. The first section is devoted to the theoretical foundations of enterprise competitiveness management, the main competitiveness is determined, the parametric characteristics of competitive advantage are determined, the methods of analysis and evaluation of the organization's competitiveness are described. The second section studies the competitiveness of PJSC "Galacton", analyzes the profile of PJSC "Galacton", describes the analysis of financial and economic performance of the enterprise, assesses the competitiveness of the enterprise and studies the factors of its increase. The third section outlines the main ways to increase competitiveness.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Паливода Олена Михайлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53677
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_КривуненкоВ.В.pdfдипломна робота1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.