Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52270
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Партнерство стейкхолдерів в системі соціально-екологічної відповідальності»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Partnership of stakeholders in the system of social and environmental responsibility"
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Партнерство стейкхолдеров в системе социально-экологической ответственности»
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Polous, Olga Viktorivna
Полоус, Ольга Викторовна
Keywords: робоча програма
маркетинг
doctor of philosophy
marketing
work program
партнерство стейкхолдерів
partnership of stakeholders
система соціально-екологічної відповідальності
system of social and environmental responsibility
PHD
партнерство стейкхолдеров
система социально-экологической ответственности
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь щодо управління партнерством стейкхолдерів в системі соціально-екологічної відповідальності, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування. Метою дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань, розуміння методології і концепції та набуття практичних умінь і навичок щодо методичного підгрунтя партнерство стейкхолдерів в системі соціально-екологічної відповідальності у контексті його використання в процесі управління підприємствами. Завдання вивчення дисципліни: систематизування у здобувачів вищої освіти системи сучасних знань і уявлень в області теорії і практики концепцій сталого розвитку та управління партнерством зі стейкхолдерами, соціально-відповідального маркетингу як підґрунтя розвитку соціально-екологічного ведення бізнесу; розвиток у здобувана навичок самостійного надбання і використання в професійній діяльності знань щодо партнерства стейкхолдерів в системі соціально-екологічної відповідальності; удосконалення здобувачем вміння дослідження закономірностей розвитку і функціонування суб’єктів господарювання на засадах концепції соціально-відповідальності бізнесу та його інструментів, зокрема екологічного менеджменту та управління відносинами зі стейкхолдерами.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills for managing the partnership of stakeholders in the system of social and environmental responsibility, which form the profile of a specialist in the field of management and administration. The purpose of the discipline is to form students' theoretical knowledge, understanding of methodology and concepts and the acquisition of practical skills on the methodological basis of stakeholder partnership in the system of social and environmental responsibility in the context of its use in business management. Tasks of studying the discipline: systematization of higher education students' system of modern knowledge and ideas in the field of theory and practice of concepts of sustainable development and partnership management with stakeholders, socially responsible marketing as a basis for the development of socio-environmental business; development of acquired skills of independent acquisition and use in professional activities of knowledge about the partnership of stakeholders in the system of social and environmental responsibility; Improving the applicant's ability to study the patterns of development and functioning of economic entities on the basis of the concept of corporate social responsibility and its tools, including environmental management and management of relations with stakeholders.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений по управлению партнерством стейкхолдеров в системе социально-экологической ответственности, формирующие профиль специалиста в области управления и администрирования. Целью дисциплины является формирование у соискателей теоретических знаний, понимания методологии и концепции и приобретение практических умений и навыков методического основания партнерство стейкхолдеров в системе социально-экологической ответственности в контексте его использования в процессе управления предприятиями. Задача изучения дисциплины: систематизации у соискателей высшего образования системы современных знаний и представлений в области теории и практики концепций устойчивого развития и управления партнерством со стейкхолдерами, социально-ответственного маркетинга как основа развития социально-экологического ведения бизнеса; развитие в соискателя навыков самостоятельного приобретения и использования в профессиональной деятельности знаний о партнерстве стейкхолдеров в системе социально-экологической ответственности; совершенствование соискателем умение исследования закономерностей развития и функционирования субъектов хозяйствования на основе концепции социально-ответственности бизнеса и его инструментов, в частности экологического менеджмента и управления отношениями со стейкхолдерами.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52270
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rnp-partnerstvo-stejkholderіv-v-sistemі-sotsіalno-ekologіchnoyi-vіdpovіdalnost-2021-kolesnik.pdfробоча програма640.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.