Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52188
Title: Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів
Other Titles: A Task Approach Methodology in Training Aviation Engineers
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Ничкало, Нелля
Муранова, Наталія
Paziura, Nataliia
Nychkalo, Nellia
Muranova, Nataliia
Keywords: задачний підхід
компетентнісний підхід
системний підхід
діяльнісний підхід
синергетичний підхід
види задач
типи задач
task
competence-based
system
activity-based
synergetic approaches
types and levels of tasks
Issue Date: Dec-2020
Citation: Пазюра Н. Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів / Н. Пазюра, Н. Ничкало, Н. Муранова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2020. – № 2(25). – С. 73-82
Abstract: У статті обґрунтовується методологія проєктно-задачного підходу, в якому концентрується увага на формування умінь у студентів створювати навчальні проєкти теоретичного, теоретико-при- кладного та прикладного характеру, проєктувати системи завдань, набуваючи професійні компетенції професійної діяльності. Результати пілотного експерименту показали, що в студентів зростає рівень професійних компетентностей. У дослідженні використовувалися методи: аналіз, синтез, порівняння, дерево цілей, діагностика, моделювання та проєктування задачного підходу в навчальний процес, роз- робка завдань, спостереження, бесіда, пілотний етап педагогічного експерименту.
The rapid development of aviation engineering requires a search for a qualitatively different approach to training, in which the content component will predominate. The project-task approaches could be considered as one of such approaches. In it, the content component (its fundamental part) is the basis for the deployment of project-task educational activities. Such activities are based on the laws of the search activity of students and rely on a specific methodology that reveals the essence of the task approach. In the dialectical understanding, the paradigm of the project-task approach places in the center a form that easily changes its architecture, which is filled with actual content. The constants in this paradigm are the types and levels of educational tasks and the algorithm for working with them. The types of educational tasks are: theoretical, applied-theoretical applied tasks. The levels of tasks are due to the complexity, dynamism and uncertainty of the tasks that the subjects of educational activity and specialists in the professional activity face. To these levels of tasks we refer simple and complex tasks. The article substantiates the methodology of the task approach. The results of the pilot experiment have shown the advantage of the task approach over the traditional one. The students have shown an understanding of the profession, its tasks and functions; the level of their competencies has increased. In the future, it is planned to conduct a full cycle of the pedagogical experiment, develop curricula, special courses of training sessions in accordance with the task approach and their introduction into the process of training aviation engineers. The following methods were used in the research: analysis, synthesis, comparison, goal tree, modeling a task approach, designing a task approach in the educational process, developing tasks, observation, conversation and the pilot stage of the pedagogical experiment.
Description: 1. Альтшуллер Г.С., Селюцкий А.Б. Крылья для Икара: как решать изобретательские задачи. Пе- трозаводск: Калелия, 1980. 224 с. 2. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. Москва: Педагогика, 1990. 184 с. 3. Гин А.А. Приемы педагогической техники: пособие для учителей. Гомель: Сож., 1999. 88 с. 4. Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач (о процессах решения практических проблем): хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. Москва: Изд-во МГУ, 1981. С. 258–268. 5. Костюк Г.С. О задачном подходе к исследованию учебной деятельности. Психология делового учения и решения проблем: материалы 2-й Пражской конференции: резюме. Прага, 1973. 113 с. 6. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: монография. Мо- сква : Высшая школа, 1991. 208 с. 7. Спиридонов В.Ф. Механизмы решения задач и проблем в свете «экологического» подхода. Куль- турно-исторический подход и проблемы творчества. Москва : РГГУ, 2003. С. 391–402. 8. Кіньколих M.Ф. Форми і методи активізації студентів у процесі вивчення фізики в технічних університетах. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2007. № 2 (4). С. 177–189. 9. Денисенко Н.Г. Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. 2018. Вип. LХХХІ, Т. 3. Пе- дагогічні науки. С. 254. 10. Сапожников С.В. Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогіч- них університетах і коледжах країн Чорноморського регіону. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2014. № 2. С. 115–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2014_2_21.11. Слюсаренко М.А., Чумак М.Є. Форми і методи реалізації задачного підходу в навчальному процесі педагогічного університету. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2015. Вип. 52. С. 211–221. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2015_52_38. 12. Осадченко І.І. Характеристика проблемно-задачного та ситуаційного підходів до дослі- джень у галузі дидактики вищої педагогічної школи. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_ DWS_2010/Pedagogica/73498.doc.htm. 13. Гергей Т., Машбиц Е. Место задачи в деятельности. Теория задач и способов их решения: сб. науч. тр. Київ. 1973. С. 3–13.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52188
ISSN: 2413-4139
DOI: 10.32405/2413-4139-2020-2(25)-73-82
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
медологія задачного підходу.pdfСтаття817.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.