Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48839
Title: Stylistic aspect of the Boris Johnsons' ideological discourse of his first speech as a Prime Minister, 07.24.19
Other Titles: Стилістичний аспект ідеологічного дискурсу Бориса Джонсона під час його першої промови як Прем'єр-міністра, 24.07.19
Authors: Гуменюк, Наталія Григорівна
Humeniuk, Natalia Hryhorivna
Keywords: ideological discourse .
polysyndeton.
asyndeton
anaphora
epiphora
parenthetic sentence
detachment
epithet
metaphor
metonymy.
ідеологічний дискурс
полісиндетон
асиндетон
анафора
епіфора
вставні речення
вставні конструкції
епітет
метафора
метонімія.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич
Citation: Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Boris Johnsons' ideological discourse of his first speech as a Prime Minister, 07.24.19 /N.H. Humeniuk// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство): зб. наук. праць. - Дрогобич, 2019. - № 12. - С.- 39-42
Abstract: The following work is focused on the problem of the Stylistic devices and Expressive means usage within the Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK, 07.24.19, to realize his pragmatic purposes. The first speech of Boris Johnsons is defined as political, institutional, ideological discourse to promote the idea of Brexit among the population of the UK as the most relevant idea for the given community. It is stated that all the language inventory in the form of Stylistic devices and Expressive means used within the Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK serves to influence the addressee to accept the idea of Brexit as the only one way for the better life in the UK. It is stressed that the author of message uses a great number of epithets to show the benefits of Brexit. Metaphors used in the message are considered not only to appeal to the feelings, emotions of the addressee, but to provoke thinking about the described objects, subjects and phenomena. It is underlined that parallel constructions in the form of anaphora and epiphora within the speech of Boris Johnsons are able to make the information more stressed and valuable. Parenthetic sentences and detachments used in the message are determined as means to give some additional information, some arguments for Brexit, as well as means to express Boris Johnsons’ attitude to the described events and facts. It is pointed out that polysyndeton, asyndeton within the Boris Johnsons speech are used to arrest addressee’s attention to the enumerated items. The usage of polysyndetons and asyndetons within the limited space of speech is defined as specific feature of Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK, as the means to strike addressee, to etch the given information in the addressee’s memory. It is stated that all used Stylistic devices and Expressive means within the Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK serve not only to realize speaker’ s pragmatic purposes, but they represent the idiolect and form the idiostyle of Boris Johnsons, as well as create the textual ornament of the given message.
У дослідженні cфокусовано увагу на використанні стилістичних прийомів та виразових засобів у першій промові Бориса Джонсона як Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства від 24.07.19 з метою реалізації своїх прагматичних намірів. Перша промова Бориса Джонсона визначена як політичний, інституційний, ідеологічний дискурс – просування ідеї Брекзиту серед населення Об’єднаного Королівства як найбільш релевантної для цієї спільноти. Стверджено, що весь мовний інвентар, тобто стилістичні прийоми та виразові засоби першої промови Бориса Джонсона, слугує впливу на адресата для визнання ним ідеї Брекзиту як єдиного способу покращити життя в Об’єднаному Королівстві. Підкреслено, що промовець послуговується великою кількістю епітетів для демонстрації переваг Брекзиту. З’ясовано, що метафори, використані у повідомленні, не тільки апелюють до емоцій та почуттів адресата, але й здатні провокувати думки щодо зображених об’єктів, суб’єктів, явищ; паралельні конструкції у формі епіфори та анафори перетворюють інформацію на більш виразну та ціннісну; вставні речення та конструкції сприяють наданню детальнішої інформації та аргументів щодо Брекзиту, а також є способом для Бориса Джонсона висловити своє ставлення до зображуваних подій та фактів. Визначено, що використання в промові полісиндетона та асиндетона є особливою рисою виступу Бориса Джонсона як Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства, засобом здивувати адресата та закарбувати в його пам’яті подану інформацію. Підсумовано, що всі стилістичні прийоми та виразові засоби слугують не тільки для реалізації прагматичних цілей промовця, але й репрезентують його ідеолект та формують його ідіостиль, а також створюють текстовий орнамент поданого повідомлення.
Description: References 1. Гуменюк Н. Г. Англомовний дискурс П. Порошенка : синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до Конгресу США від 23.12.15). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ». Київ : Кафедра, 2016. С. 35–37. 2. Гуменюк Н. Г. Політичний дискурс Б. Обами : синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до нації з питань Сирії, від 10.09.12). Мови професійної комуніукації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 2014 р., НТУУ «КПІ». Київ : Кафедра, 2014. С. 37–39. 3. Донец П. Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики. Харьков : Штрих, 2001. 384 с. 4. Петлюченко Н. В. Харизматика : мовна особистість, її дискурс : монографія. Одеса, 2009. 464 с. 5. Почепцов Г. Г. Від facebookу до гламуру до Wikileaks : медіакомунікації : монографія. Київ : Спадщина, 2014. 464 с. 6. СлавоваЛ.Л. Мовна особистість політика : когнітивно-дискурсивний аспект : монографія. Житомир :Вид-воЖДУ ім. І. Франка, 2010. 358 с. 7. Тхоровська С. В. Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти) : дисс. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2010. 230 с. 8. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с. 9. Шейгал Е. И. Семиотика политической дискуссии. Москва : Гнозис, 2004. 326 с. 10. Slavova L. L. Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse. Cognition, Communication, Discourse. 2015. № 11. Р. 109–122.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48839
DOI: 10.24919/2663-6042.12.2019.189151
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BorisJohnson07.24.19 Humenuk.pdfстаття333.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.