Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63874
Title: Особливості та значення почеркознавчої експертизи
Other Titles: Features and significance of handwriting examination
Authors: Білявська, В.Є.
Bilyavska, V.E.
Keywords: криміналістика
методи відбору зразків
кримінальний кодекс
criminology
sampling methods
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Білявська В.Є. Особливості та значення почеркознавчої експертизи // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.253-255.
Abstract: В умовах сьогодення почеркознавча експертиза стала невід’ємною складовою сфери криміналістики, яка сприяє розкритті кримінальних правопорушень. Методи почеркознавчої експертизи дозволяють встановити особу, що стоїть за рукописним текстом, та розкрити обставини, за яких він був створений. У своїй роботі експерти використовують різноманітні методи відбору зразків почерку та проведення експертизи, що дозволяють вирішувати ідентифікаційні та неідентифікаційні завдання. Зокрема, вони встановлюють стать, вік та психофізіологічний стан виконавця тексту.
In today's conditions, handwriting examination has become an integral part of the field of criminology, which contributes to the detection of criminal offenses. The methods of handwriting examination make it possible to establish the person behind the handwritten text and reveal the circumstances under which it was created. In their work, experts use various methods of handwriting sample selection and examination, which allow solving identification and non-identification tasks. In particular, they establish the gender, age and psychophysiological state of the performer of the text.
Description: 1. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Чаплинський К.О., Лускатов О.В., Пиріг І.В., Плетенець В.М., Чаплинська Ю.А. 2-е вид, перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с. 2. Наказ Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 07.04.2024 р.).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63874
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-252-255.pdfтези402.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.