Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63597
Title: Відтворення чи спотворення авторської концептуальної картини світу в перекладі: ідеологічно-культурологічний аспект
Other Titles: Reproduction or distortion of the author’s conceptual worldview in translation: ideological and cultural aspects
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Попович, Наталія Мафтеївна
Lyntvar, Olha
Popovych, Nataliia
Keywords: вільний переклад-спотворення
ідеологія
радянська ідеологічна пропаганда
концепт
стилістична адаптація
ідеологема
культурна маніпуляція
free translation-distortion
ideology
soviet ideological propaganda
concept
stylistic adaptation
ideologeme
cultural manipulation
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Линтвар О.М. Відтворення чи спотворення авторської концептуальної картини світу в перекладі: ідеологічно-культурологічний аспект / О.М. Линтвар, Н.М. Попович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Випуск 64. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. С. 263-269.
Abstract: Стаття присвячена питанню важливості врахування ідеологічних мотивів і впливів у тексті перекладі порівняно з текстом оригіналу у разі надання оцінки якості вторинного тексту, а також для встановлення рівня адекватності такого перекладу. Мета статті полягає у з’ясуванні розбіжностей у текстах оригіналу і перекладу на структурному, лінгвістичному, концептуальному рівнях, необхідності пояснити мотиви перекладача, які спонукали його звернутися до таких змін, спричинені радянською ідеологією, представником і виразником якої він був, виокремити і порівняти концепти, приховані за текстуальною канвою, в оригіналі і перекладі. Йдеться про О. Волкова і його твір «Чарівник Смарагдового міста», який є вільним (спотвореним присутністю ідеологічної складової) перекладом казки Лаймена Френка Баума «Чарівник країни Оз». Для досягнення мети були використані аналітичний, синтетичний, герменевтичний, порівняльно-історичний, зіставний методи дослідження. У статті увагу зосереджено на основних концептах, які зустрічаються у обох текстах ОБМАН, ДРУЖБА, БІДНІСТЬ, хоча і дещо видозмінених на семантичному рівні і концептах, які відсутні у первинному тексті, однак з’являються у вторинному, зокрема йдеться про концепти СІМ’Я, БАТЬКІВЩИНА, ВІЙНА. Поява таких концептів у тексті Волкова засвідчує заідеологізованість перекладача-відтворювача радянськими реаліями і пропагандою, що однак, не виключає присутність особистих внутрішніх переконань автора вторинного тексту, навіяних зовнішніми чинниками радянської доби.
The aim of this article is to disclose the discrepancies in the original and translated texts on the structural, linguistic and conceptual levels, to explain the motive of the translator, which made him introduce such transformations, which could be caused by the soviet ideology, whose representative and a spokesman he was; as well as to select, compare and contrast concepts, hidden behind the textual canvas in the original and translated texts. The academic novelty is in reflecting on the impact of the soviet ideological propaganda on the product of the translation process, which is seen as free translation, stylistic and ideological adaptation or distortion rather than translation in the classical sense. L. F. Baum’s “Wizard of Oz” and its Russian analog, created by A. Volkov “The Wizard of the Emerald City” were selected as the materials for the given academic research. To see the discrepancy on the cognitive level, which can be the representation of ideology in the secondary text that was lacking in the primary text, we found it appropriate to consider conceptual ideologeme as the textual representative of ideology in the translated version. Having made the linguistic and extralinguistic analysis we have come to the conclusion that the following concepts can be found in both – the original and transformed texts: DECEPTION, FRIENDSHIP, POVERTY, although the difference on the level of the content of these concepts can be traced. Simultaneously, we have found out that in the transformed Russian text there can be found other concepts, lacking in the original American version. We would highlight the following concepts among them: FAMILY, HOMELAND, WAR. The stress of ideology is present in the cognitive outline of the above-mentioned concepts, which explains their appearance in the secondary text. The point that is worth mentioning is that the Russian text is aimed at the children’s audience that is being formed on the basis of literary texts. And ideological impact is more easily reached via the literary canvas with familiar to the soviet reality heroes, feelings and concepts.
Description: Література: 1. Barthes R. Mythologies / R. Barthes. Paris: Éditions du Seuil, 1970. 83 p. 2. Van Dijk Teun A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Thousand Oaks & New Delhi, 1998. 390 p. 3. Schaffner C., Kelly-Holmes H. Discourse and Ideologies. Bristol: Multilingual Matters Ltd, 1996. 72 p. 4. Fawcett P. Ideology and translation // Routledge encyclopedia of translation studies. London & New York: Routledge, 1998. P. 106-112. 5. Robinson D. Translation and empire: Postcolonial theories explained. London & New York: Routledge, 2016. 132 p. 6. Lefevere A. Translation. History. Culture: A sourcebook. London and New York: Routledge, 2014. 200 p. 7. Lefevere A, Bassnett S. Constructing Cultures: Essays on literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1998. 143 p. 8. Lefevere A. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge, 2016. 150 p. 9. Petrauskas V.V. Translation or Adaptation: Ideological and Cultural Aspects // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки. Т.1. К.: НАУ, 2022. P. 35-36. 10. Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York: Routledge, 2017. 344 p. 11. Baum L.F. The Wonderful Wizard of Oz. Oregon City: SeaWolf Press, 2019. 200 p. 12. Волков А. Волшебник Изумрудного города. URL: https://read-book-online.com/skazki-narodov-mira/103240-volshebnik-izumrudnogo-goroda.html. (дата звернення: 15.01.2024). 13. Gumeniuk O. Соціальний портрет радянської сім’ї // Mykolaiv Eminak Scientific Quarterly Journal, 2 (34). Миколаїв, 2021. С. 229-237. 14. Лихачова Л.Б., Яковлєв А.В. Образ «ворога» в економіці СРСР 1945- 1953 рр. на прикладі сміхової культури (за матеріалами журналу «Крокодил») // Історичні і політологічні дослідження. Вінниця, 2014. С. 207-219. 15. Суховерська І.І. Образ радянських військовополонених в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків, 2017. С. 46-55.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63597
DOI: 10.32782/2409-1154.2023.64.57
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Линтвар_О.М._стаття.pdf356.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.