Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63160
Title: Технічна експлуатація та сертифікація аеродромів (спецкурс)
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
аеродром
приаеродромна територія
технічна експлуатація
сертифікація
капітальний ремонт
утримання
реконструкція
поточний ремонт
орнітологічна ситуація
Issue Date: 20-Mar-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Технічна експлуатація та сертифікація аеродромів (спецкурс) : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Г. М. Агєєва. - К.: НАУ, 2024. - 20 с.
Abstract: Містять загальні положення, перелік тем, плани практичних занять, поради до організації самостійної роботи, запитання та завдання для самоперевірки, орієнтовну тематику рефератів та вимоги до їх оформлення, список джерел. Для здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми»
Description: 1. Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2021 № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 2. Про затвердження Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. С. 533. 3. Про схвалення Державної програми з безпеки польотів : Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 червня 2021 р. № 656-р. Офіційний вісник України. 2021. № 50. С. 151. 4. Авіаційні правила України «Загальні правила польотів у повітряному просторі України» : наказ Державіаслужби України, Міноборони України від 06.02.2017 № 66/73. Офіційний вісник України. 2017. № 45. С. 183. Ст. 1416. 5. Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів» : наказ Державіаслужби України від 06.11.2017 № 849. Офіційний вісник України. 2018. № 5. С. 448. Ст. 226. 6. Правила сертифікації цивільних аеродромів України : наказ Державіаслужби України. 2005. № 796. Офіційний вісник України. 2005. № 46. С. 117. Ст. 2918. 7. ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. [На заміну ДБН В.1.2-14:2009; чинні від 2019-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2018. 30 с. 8. ДСТУ 8855:2019. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідності). [На заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 14 с. 9. ДСТУ 3008:2015. Інформація і документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. [На заміну ДСТУ 3008-95; чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 10. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с. 11. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2018. Aerodromes, Annex 14. Vol. I. Aerodromes Design and Operations, 8th Edition. Montreal, Quebec, Canada. 12. Експлуатація аеродромів : підручник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк та ін. Київ : НТУ, 2018. 420 с. 13. Проєктування та будівництво аеродромних комплексів : монографія / Г. М. Агєєва, Л. Г. Гуртіна, О. М. Дубик та ін.; за заг. ред. В. В. Карпова. Херсон : Олді+, 2022. 336 с. 14. Агєєва Г. М. Будівництво та експлуатація будівель і споруд аеропортів: освітній акцент. Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 63-111. DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-3 15. Агєєва Г. М. Натурні дослідження розрахункових параметрів ґрунтових основ аеродромних покриттів. Современные проблемы строительства. 2010. № 13. С. 103-108. 16. Агєєва Г. М. Особливості підсилення аеродромних покриттів за результатами експериментального оцінювання експлуатаційної придатності. Вісник НУ «Львівська політехніка». Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. Вип. № 742. С. 4-11. 17. Агєєва Г. М., Крівєльов Л. І. Моніторинг реконструкції жорстких аеродромних покриттів. Proceedings of the National Aviation University = Національного авіаційного університету. 1998. № 1. С. 397-402. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11002 18. Соболєв В. В. Утримання аеродромів в зимний період. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2017, 3(05-03), 66–71. DOI: 10.30890/2567-5273.2018-05-03-061. 19. Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів : навч. посібник / М. Т. Кузло, А. О. Бєлятинський, С. Ю. Тімкіна, О. М. Дубик. Київ : НАУ, 2019. 180 c. 20. Урілов В. Т., Закревський А. І., Попелиш І. І., Корітчук С. О. Практика зимового утримування аеродрому аеропорту «Бориспіль». Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 2017. Вип. 99. С. 106-113. 21. Ципріанович І. В. Водовідвідні і дренажні системи аеродромів : підручник. Київ : НАУ, 2002. 142 c. 22. Освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги і аеродроми» другого (магістерського) рівня вищої освіти // Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL : http://surl.li/jjucq 23. Агєєва Г. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технічна експлуатація та сертифікація аеродромів (спецкурс)» (192) // Репозиторій Національного авіаційного університету : веб-сайт. URL : https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59725
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63160
Appears in Collections:Методичні рекомендації, практикуми кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕСА-репозит.pdfметодичні_рекомендації472.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.