Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62658
Title: Об’єднана територіальна громада як суб’єкт муніципально-правових відносин
Other Titles: United territorial community as a subject of municipal legal relations
Authors: Панчишин, Руслан Ігорович
Panchyshyn, Ruslan Ighorovich
Keywords: об’єднана територіальна громада
муніципально-правові відносини
муніципалітет
муніципальне право
конституційна реформа
united territorial community
municipal legal relations
municipality
municipal law
constitutional reform
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Панчишин Р.І. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт муніципально-правових відносин. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право». – Національний авіаційний університет, Київ, 2023. – 465 с.
Abstract: Дисертацію присвячено науково-методологічним, правовим і практичним проблемам визначення конституційно-правового статусу об’єднаної територіальної громади як суб’єкта муніципально-правових відносин. Визначено, що муніципально-правові відносини – це особливий вид відносин, врегульованих нормами муніципального права, обов’язковим суб’єктам яких є територіальна громада (об’єднана громада) або сформований нею представницький орган, та який виникає у сфері реалізації місцевого самоврядування, виконання завдань та функцій місцевого самоврядування та формування системи органів місцевого самоврядування з метою реалізації прав та інтересів членів відповідної громади та інтересів усієї громади. Виокремлено такі особливості (ознаки) об’єднаної територіальної громади, що виділяють її серед інших суб’єктів муніципальних правовідносин, зокрема територіальної громади, що існує в силу конституційного визнання, а не як результат реформи у сфері децентралізації: 1) її первинним суб’єктом є територіальна громади сусідніх сіл, селища або міста, які у встановленому порядку прийняли рішення про об’єднання (приєднання); 2) її правосуб’єктність має не природнє (конституційне) походження, а являє собою інтеграцію правосуб'єктностей ординарних територіальних громад сусідніх сіл, селища або міста, внаслідок чого підвищується спроможність територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення; 3) у процесі об’єднання не утворюється нової громади, оскільки члени територіальних громад, що об’єдналися, зберігають за собою право свобідного виходу із об’єднання
The dissertation is devoted to the scientific-methodological, legal and practical problems of determining the constitutional-legal status of the united territorial community as a subject of municipal-legal relations. It was determined that municipal-legal relations are a special type of relations regulated by the norms of municipal law, the binding subjects of which are the territorial community (united community) or a representative body formed by it, and which arise in the sphere of implementation of local self-government, implementation tasks and functions of local self-government and the formation of a system of local self-government bodies in order to realize the rights and interests of the members of the respective community and the interests of the entire community. The following features (characteristics) of the united territorial community are singled out, which distinguish it from other subjects of municipal legal relations, in particular, a territorial community that exists by virtue of constitutional recognition, and not as a result of a reform in the field of decentralization: 1) its primary subject there is a territorial community of neighboring villages, towns or cities, which in accordance with the established procedure adopted a decision on unification (joining); 2) its legal personality does not have a natural (constitutional) origin, but is an integration of the legal personalities of ordinary territorial communities of neighboring villages, towns or cities, as a result of which the capacity of territorial communities to solve issues of local importance increases; 3) in the process of unification, a new community is not formed, since the members of the united territorial communities retain the right to freely leave the association
Description: Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело ____________Р.І. панчишин Дисертація є ідентичною іншим примірникам дисертації Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.062.21 к.ю.н.,доц._____________ А.Ю.Замула
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62658
Appears in Collections:Дисертації та автореферати Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панчишин Р.І. _ Дисертація.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open
Панчишин Р.І. _ Реферат.pdf831.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.