Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62389
Title: Reliability analysis of Advanced Avionics system
Other Titles: Забезпечення надійності систем авіоніки на сучасних літаках
Authors: Froyuk, Karyna Viktorivna
Фроюк, Карина Вікторівна
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
human factor
людський фактор
reliability
надійність
Issue Date: 6-Feb-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Froyuk К.V. Reliability analysis of Advanced Avionics system.- Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 173 "Avionics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 79 p.
Abstract: In the contemporary aviation industry, the emphasis on safety and efficiency has never been more pronounced. With the burgeoning complexity of modern aircraft, the reliability of avionics systems stands as a paramount concern, both from a safety and operational standpoint. This graduate work, titled "Ensuring the Reliability of Avionics Systems on Modern Aircraft," delves into the criticality of dependable avionics in the current aerospace landscape. The actuality of this research is rooted in the evolving nature of aircraft technology. As aircraft become more technologically advanced, the role of avionics – encompassing navigation, communication, and flight-control systems – becomes increasingly integral to their operation. The reliability of these systems directly impacts the safety, performance, and efficiency of the aircraft. With the advent of new technologies such as fly-by-wire systems, automated piloting, and advanced navigation aids, the need for rigorous reliability standards and innovative maintenance strategies has intensified.
У сучасній авіаційній промисловості наголос на безпеку та ефективність ніколи не був таким виразним. Зі зростаючою складністю сучасних літаків надійність систем авіоніки є першочерговою проблемою як з точки зору безпеки, так і з точки зору експлуатації. У цій дипломній роботі під назвою «Забезпечення надійності авіоніки на сучасних літаках» розглядається важливість надійної авіоніки в сучасному аерокосмічному ландшафті. Актуальність цього дослідження зумовлена еволюцією авіаційної техніки. У міру того, як літальні апарати стають все більш технологічно вдосконаленими, роль авіоніки, включаючи системи навігації, зв’язку та управління польотом, стає все більш невід’ємною частиною їх роботи. Надійність цих систем безпосередньо впливає на безпеку, характеристики та ефективність літака. З появою нових технологій, таких як системи електронного керування, автоматизоване пілотування та передові навігаційні засоби, потреба в суворих стандартах надійності та інноваційних стратегіях технічного обслуговування посилилася.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Кожохіна Олена Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62389
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_173_Фроюк_К.В..pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.