Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62115
Title: Obstacle detection system for ground robotic complex
Other Titles: Система виявлення перешкод для наземного робототехнічного комплексу
Authors: Pokatilov, Oleksandr
Покатілов, Олександр Володимирович
Keywords: qualification work
obstacle detection systems
lidar sensor
microelectromechanical systems
software
robotics complex
кваліфікаційна робота
системи виявлення перешкод
датчик Lidar
мікроелектромеханічні системи
програмне забезпечення
робототехнічний комплекс
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Pokatilov O. V. Obstacle detection system for ground robotic complex. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 81 p.
Abstract: In the rapidly evolving landscape of robotics and automation, the ability to navigate complex terrains and environments is paramount for ground-based robotic systems. These robots, whether deployed for industrial, agricultural, or exploratory purposes, often encounter a myriad of obstacles in their operational environments. The presence of such obstacles not only poses a risk to the robot's integrity but also to its surrounding environment and any humans in proximity. An effective obstacle detection system is, therefore, a critical component for ensuring the safe and efficient operation of these robotic complexes. Such systems employ a combination of sensors, algorithms, and computational techniques to identify and circumvent potential hindrances, allowing the robot to execute its tasks seamlessly. The significance of these systems is further underscored by the increasing integration of robots in urban settings, where the density of obstacles is considerably higher. This paper delves into the intricacies of designing and implementing an obstacle detection system tailored for ground-based robotic complexes. We will explore the current state-of-the-art technologies, challenges faced in real-world scenarios, and potential solutions to enhance the robustness and accuracy of these systems.
У середовищі робототехніки та автоматизації, що швидко розвивається, здатність орієнтуватися на складній місцевості та середовищі є найважливішою для наземних роботизованих систем. Ці роботи, незалежно від того, використовуються вони для промислових, сільськогосподарських чи дослідницьких цілей, часто стикаються з безліччю перешкод у своєму робочому середовищі. Наявність таких перешкод не лише створює ризик для цілісності робота, але й для навколишнього середовища та будь-яких людей поблизу. Таким чином, ефективна система виявлення перешкод є критично важливим компонентом для забезпечення безпечної та ефективної роботи цих роботизованих комплексів. Такі системи використовують комбінацію датчиків, алгоритмів і обчислювальних методів для виявлення й усунення потенційних перешкод, дозволяючи роботу безперебійно виконувати свої завдання. Важливість цих систем ще більше підкреслюється зростаючою інтеграцією роботів у міських умовах, де щільність перешкод значно вища. У цій роботі розглядаються тонкощі розробки та впровадження системи виявлення перешкод, спеціально розробленої для наземних роботизованих комплексів. Ми вивчимо поточні найсучасніші технології, проблеми, з якими стикаємося в реальних сценаріях, і потенційні рішення для підвищення надійності та точності цих систем.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: к. т. н., доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62115
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokatilov_OV_masters_full.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою8.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.