Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62044
Title: Антикризове управління ТОВ ДЖОІН АП! в умовах невизначеності
Other Titles: Anti-crisis management LLC JOIN AP! in conditions of uncertainty
Authors: Єлісеєв, Олександр Михайлович
Eliseev, Oleksandr
Keywords: антикризове управління
anti-crisis management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
стратегічні цілі
strategic goals
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Єлісеєв О.М. Антикризове управління ТОВ "ДЖОІН АП!" в умовах невизначеності. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 129 с.
Abstract: Першочерговим питання у антикризовому управління є забезпечення постійного моніторингу для виявлення криз завчасно та розробці заходів по їхньому недопущенню або ж швидкому вирішенню, бо на початкових етапах вирішення криз потребує використання найменшої кількості ресурсів. Проте у випадку вже наявних проблем, відповідно до вищезазначених заходів додається розробка антикризових програм для вирішення поточних кризових явищ, що передбачає найменше використання ресурсів із отримання найкращих результатів. Після ж проведення процесів доцільним є оцінка ефективності цих кроків та дослідження, щоб визначити, де можна було зробити краще для врахування цього в майбутньому. Антикризова стратегія підприємства дає змогу визначити вектор в якому рухається компанія та які заходи вважаю за доцільними використовувати у реалізації програм, а окремі плани деталізують її в залежності від нинішніх особливостей та потреб. Важливою категорією слів виділяти і оцінку ризиків, яка повинна бути додана до систему перманентної діагностики
The primary issue in anti-crisis management is to ensure constant monitoring to detect crises in advance and develop measures to prevent them or quickly solve them, because in the initial stages of crisis resolution, the least amount of resources is needed. However, in in the case of already existing problems, in accordance with the above-mentioned measures, the development of anti-crisis programs to solve current crisis phenomena is added, which involves the least use of resources to obtain the best results. After the processes have been implemented, it is advisable to evaluate the effectiveness of these steps and research to determine where things could have been done better to take this into account in the future. The company's anti-crisis strategy makes it possible to determine the vector in which the company moves and which measures I consider appropriate to use in the implementation of programs, and separate plans detail it depending on the current features and needs. An important category of words is risk assessment, which should be added to the system of permanent diagnostics
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Гращенко Ірина Семенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62044
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Єлісеєв О. М..pdfдипломна робота2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.