Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61738
Title: Соціальна психологія
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Keywords: методичні рекомендації
соціальна психологія
курсова робота
психічні явища
бакалаври
соціально-психологічні характеристики
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Соціальна психологія : методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад. Н. Б. Литвинчук. – К.: НАУ, 2023. – 24 с.
Abstract: Однією з умов одержання здобувачем вищої освіти ОС «Бакалавр» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації є виконання і захист курсової роботи. Курсова робота – одна з найважливіших форм самостійної роботи здобувачів у процесі виконання якої вони набувають вмінь і навичок проведення наукових досліджень. Якість написання та захист курсової роботи свідчать про: наявність у здобувачів загальнонаукової і спеціальної підготовки з соціальної психології; рівень розвитку діалектичного мислення; сформованість здатності до аналізу і систематизації теоретичного й експериментального матеріалу з соціальної психології; виявлення можливостей щодо творчого застосовування одержаних знань із соціальної психології в конкретних наукових завданнях. Курсова робота спрямована на виявлення того, наскільки здобувач вищої освіти володіє методикою і технікою експерименту, вміє узагальнювати і робити правильні висновки з результатів дослідження, вміє працювати з науковою і методичною літературою. У курсовій роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Успішне виконання та захист курсової роботи залежить від чіткого і правильного розуміння здобувачем основних вимог щодо її написання. Останні належать до науково-теоретичного рівня робіт, їх змісту, структури, форми викладання матеріалу, оформлення результатів експерименту, бібліографії. Оскільки курсова робота виконується і будується за схемою наукової роботи, обов’язковим для її написання є: обґрунтування актуальності теми; визначення предмета і об’єкта дослідження; чітке формулювання завдання та наведення характерних рис її новизни і практичної значущості, аналітичний огляд джерел використаної літератури. Під час оцінювання курсової роботи вагоме значення має її оформлення, якому повинна бути приділена належна увага, оскільки виконання здобувачем усіх вимог щодо її оформлення виховує в нього певний стиль, вимогливість до себе. Дане видання спрямоване на надання допомоги здобувачам вищої освіти під час виконання, оформлення і захисту курсової роботи.
Description: Методичні рекомендації містять основні вимоги до написання курсової роботи, її структури, змісту та оформлення; етапи підготовки та критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» ОП «Практична психологія», «Психологія», «Психологія бізнесу».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61738
Appears in Collections:Методичні рекомендації кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації_Соціальна психологія.pdfметодичні рекомендації до виконання курсової роботи354.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.