Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61415
Title: Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади
Other Titles: Municipal law-making in Ukraine in conditions of decentralization of state power
Authors: Роговенко, Олег Володимирович
Rohovenko, Oleg Volodymyrovych
Keywords: муніципальна правотворчість
партисипативна правотворчість
нормотворчість
муніципалітет
самоврядування
municipal law-making,
participatory law-making
rule-making
municipality
elf-government
Issue Date: Nov-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Роговенко О.В. Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право». – Національний авіаційний університет, Київ, 2023. – 465 с.
Abstract: У дисертації розглянуто проблему муніципальної правотворчості в умовах децентралізації державної влади. Здійснено системний аналіз наукових напрацювань, сформовано понятійний апарат дослідження зокрема, визначено поняття «муніципальна правотворчість», «партисипативна правотворчість» в умовах децентралізації як складові об’єкта наукового дослідження. В дослідженні окреслено методологічні засади муніципальної правотворчості та з’ясовано її гносеологічну цінність. Досліджена еволюція наукових поглядів та концептуальних підходів до розуміння муніципальної правотворчості, типових моделей місцевого самоврядування та прослідковано ґенезу становлення муніципальної правотворчості від стародавньої доби до сьогодення. Визначено систему принципів муніципальної правотворчості, виявлено їхні характерні ознаки. Розкрито інституційні та функціональні аспекти організаційно-правового механізму формування муніципальної правотворчості. Визначено особливості нормативно-правових актів суб’єктів муніципальної правотворчості. Особливу увагу приділено особливостям реалізації муніципальної правотворчості у формах партисипативної демократії та запропоновані шляхи їх удосконалення. Надано пропозиції щодо реалізації муніципальної правотворчості у формах партисипативної демократії, а також розроблено рекомендації задля забезпечення сталого розвитку та гідних умови життя, 3 створення правових основ громадської єдності та ефективного управління, збереження та примноження досягнень і традицій громади. Розглянуто особливості правотворчої діяльності територіальної громади (на прикладі підготовки змін до статуту територіальної громади міста Суми) та надані рекомендації щодо удосконалення даного виду правової діяльності. Приділено увагу специфіці здійснення правотворчих повноважень місцевого самоврядування під час воєнного стану. Доведено переваги інтегральної національної концепції удосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування (муніципальної правотворчості) як необхідної умови забезпечення прав людини та громадянина, формування відповідальної громадянської позиції, і як наслідок, належного суспільного правопорядку.
The dissertation examines the problem of municipal law-making in conditions of decentralization of state power. In this context, the presented scientific work is aimed at researching the role of municipal law-making in the conditions of decentralization of power in Ukraine as one of the sufficient conditions for ensuring human and citizen rights based on the cohesion of a social group, which in the interaction of structured relations in the state (as a macro group) ensures the coexistence of freedom in an organized society, obeying the social order based on generally recognized principles. The above is actualized by the fact that one of the main problems in ensuring the proper level of law and order in Ukraine is insufficient understanding of the role and significance of law-making activity as one of the legal forms of activity of the state and local self-government bodies (civil society institute) in the mechanism of legal regulation of social relations. Along with this, the local self-government system must meet the needs of society, ensure the creation of a quality management product, form and maintain a favorable living space necessary for the sustainable development of a person, his comprehensive self-realization, protection of his rights and the formation of responsible behavior. To solve this problem, an integrative model of improving the law-making form of activity of local self-government bodies (municipal law-making) was developed, which, taking into account the challenges of postmodernity, is based on the need to 5 implement European principles of public administration, in particular decentralization of power and a new paradigm of municipal law (primarily as public service law). A systematic analysis of scientific developments was carried out, the conceptual apparatus of the study was formed, in particular, the concepts of «municipal law-making», «participatory law-making» in conditions of decentralization were defined as components of the object of scientific research. The study outlines the methodological foundations of municipal law-making and clarifies its epistemological value. The evolution of scientific views and conceptual approaches to the understanding of municipal law-making, typical models of local self-government are studied, and the genesis of the formation of municipal law-making from ancient times to the present is traced. The system of principles of municipal law-making is defined, their characteristic features are revealed. The institutional and functional aspects of the organizational and legal mechanism of municipal law-making are revealed. Peculiarities of normative-legal acts of municipal law-making subjects are determined. Particular attention is paid to the peculiarities of the implementation of municipal law-making in the forms of participatory democracy and proposed ways of their improvement. Proposals for the implementation of municipal law-making in the forms of participatory democracy have been provided, as well as recommendations have been developed to ensure sustainable development and decent living conditions, create legal foundations for public unity and effective management, preserve and multiply the achievements and traditions of the community. The advantages of the integral national concept of improving the law-making form of activity of local self-government bodies (municipal law-making) as a necessary condition for ensuring human and citizen rights, the formation of a responsible citizen's position, and, as a result, proper public law and order, have been proven.
Description: Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело ____________О.В. Роговенко Дисертація є ідентичною іншим примірникам дисертації Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.062.21 к.ю.н.,доц._____________ А.Ю.Замула
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61415
Appears in Collections:Дисертації та автореферати Спеціалізованої вченої ради Д 26.062.21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація _ Роговенко О.В..pdfдисертація6.49 MBAdobe PDFView/Open
Реферат Роговенко О.В..pdfавтореферат836.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.