Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61362
Title: Українська військова тематика в історично-батальному живописі Андрія Холоменюка
Other Titles: Ukrainian Military Themes in the Historical Battle Painting of Andrii Kholomeniuk
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: воєнна історія України
доба Козаччини
А.Холоменюк
батально-історичний живопис
баталістика
історична тематика
military history of Ukraine
Cossack period
A. Kholomeniuk
battle-historical painting
battle studies
historical themes
Issue Date: 2023
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В. В. Українська військова тематика в історично-батальному живописі Андрія Холоменюка // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. - Серія: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. - К.: НАКККІМ, 2023. - № 3. - С. 99–104.
Abstract: Мета роботи – дослідити тему української військової історії в історично-батальному живописі А.Холоменюка; провести аналіз основних циклів та їх сюжетики, образності, авторської інтерпретації. Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-хронологічного методу, порівняння та узагальнення, мистецтвознавчого аналізу, із застосуванням принципів системності й історизму. Наукова новизна дослідження полягає в системному узагальненні й аналізі художніх робіт відомого художника-баталіста А.Холоменюка, що відтворюють різні історичні періоди військової історії України, переважно пізнього Середньовіччя та Козаччини. Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що у своїй творчості А.Холоменюк звертається до різних тем і сюжетів української воєнної історії, серед яких чільне місце займає великий цикл робіт «Хотинська війна 1621 року» (бл. 80 картин), що слугує своєрідною живописною енциклопедією українського козацтва. Баталістика А.Холоменюка має виразний авторський стиль написання, з виразною манерою і грою кольору, світлотіней, характеризується довершеною композиційністю та глибоким пропрацюванням історичних деталей та контексту. Батально-історичні твори А.Холоменюка належаль до вагомих взірців сучасного українського історико-батального живопису, в якому яскраво відображено українську військову тематику
The purpose of the work is to investigate the topic of Ukrainian military history in the historical-battle painting of A. Kholomeniuk; analyse the main cycles and their plot, imagery, author's interpretation. The research methodology consists in the application of the historical-chronological method, comparison and generalisation, art analysis, with the application of the principles of systematicity and historicism. The scientific novelty of the study consists in the systematic generalisation and analysis of the artistic works of the famous artist-battalist A. Kholomeniuk, which reproduce various historical periods of the military history of Ukraine, mainly the late Middle Ages and the Cossack region. Conclusions. As a result of the conducted research, it was established that in his work A. Kholomeniuk addresses various topics and plots of Ukrainian military history, among which the large cycle of works "The Khotyn War of 1621" (approx. 80 paintings) occupies a prominent place, which serves as a kind of pictorial encyclopaedia of Ukrainian Cossacks. A. Kholomenyuk's battle paintings have a distinct author's style of painting, with an expressive manner and play of colour, light and shadow, characterised by perfect composition and a deep study of historical details and context. The battle historical works of A. Kholomeniuk belong to the important examples of modern Ukrainian historical-battle painting, which vividly reflects Ukrainian military themes.
Description: 1. Андрій Холоменюк – військово історичний та сучасний живопис. URL: http://vtmstudio.com/gallery/predmetnaya-semka.php (дата звернення: серпень 2023). 2. Андрій Холоменюк: «Козацька звитяга – шлях до нашої Незалежності». URL: https://versii.cv.ua/kultura/andrij-holomenyuk kozatska-zvytyaha-shlyah-do-nashoji nezalezhnosti/677.html (дата звернення: серпень 2023). 3. Ахновський Д.В., Петрова І. В. Аналіз відображення військового спорядження, обладунків та уніформи у польському батальному живописі ХІХ-ХХ століття. Вісник науки та освіти. 2022. №1 (1). С. 238–251. 4. Ахновський Д.В., Петрова І. В. Війна крізь мистецтво: батальний польський живопис ХІХ-ХХ століття. Актуальні питання у сучасній науці. 2022. № 5 (5). С. 21–33. 5. Бушак С. Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини «Козак Мамай». Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2009. Вип. 2. С. 159–169. 6. Гапонов С. І. Образ українського козацтва в європейському живописі ХІХ-ХХ століття : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 032 «Історія та археологія» / наук. керівник Ю. О. Іріоглу. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 124 с. 7. Гуцул В. Пам’ятка станкового живопису «Битва під Оршею» з національного музею у Варшаві як джерело до історії козацтва першої третини XVI ст. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. 2012. Вип. 21, ч. 2. С. 103–110. 8. Дугаєва Т. Образи Івана Холоменюка. Чернівці. 1996. 11 жовтня. 9. Ковалевська О. Козацька тематика в польському жанрово-історичному живописі ХІХ – початку ХХ ст. Козацтво XV–XXI ст. 2010. URL: http://www.cossackdom.com/articles/k/kovalevska_ko ztema.htm. (дата звернення: серпень 2023). 10. Козловська Є. А. Відображення образу козака у польському мистецтві кінця ХІХ- початку ХХ у контексті польсько-українських відносин. Вісник ХДАДМ. 2011. №4. С. 125–129. 11. Козловська Є.А. Формування образу запорізького козака в українському образотворчому мистецтві XVII – XVIII cт. Вісник ХДАДМ. 2013. №1. С. 89–91. 12. Криволапов Б.М. Живописні батальні твори Андрія Холоменюка – знаменне явище в культурі та мистецтві України, Литви і Польщі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2016. Випуск ХХХVII. С. 169– 173. 13. Мельник В. Над військовими — Богородиця, а її світло досягає міста: український художник про картини сучасної війни. URL: https://vikna.tv/istorii/interviu/hudozhnyk-andrij holomenyuk-pro-kartyny-na-voyennu-tematyku/ (дата звернення: серпень 2023). 14. Морка М. Батальна тематика в придворному мистецтві Яна III Собеського.Українське барокко та європейський контекст / ред. К. І.Савенюк. Київ, 1991. С. 153–164. 15. Мороз М., Чміль О. "Хочу зобразити битву сучасної війни". Інтерв'ю з чернівецьким художником-баталістом. URL: https://suspilne.media/303280-hocu-zobraziti-bitvu sucasnoi-vijni-intervu-z-cerniveckim-hudoznikom batalistom/ (дата звернення: серпень 2023). 16. Найден О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2005. 206 с. 17. Народний художник України Іван Олександрович Холоменюк (1926 – 2008). URL: http://artmuz.cv.ua/?page_id=1004(дата звернення: серпень 2023). 18. Нікуліна-Холоменюк Валентина Іванівна. URL: https://esu.com.ua/article-74463 (дата звернення: серпень 2023). 19. Паньок Т. В., Молчанова М. А. Образотворче мистецтво у контексті ескалації російської агресії проти України. The 3rd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (December 1-3, 2022) BoScience Publisher, Boston, USA. 2022. С. 495–498. 20. Самбірська О. Побутовий жанр українського живопису крізь призму націотворчих процесів. Молодь і ринок. 2018. №8 (163). С. 152– 155. 21. Середа Н. Мотиви козацтва у мистецтві першої половини ХІХ ст. Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. 2018. №5. С. 110–113. 22. Триколенко С. Т., Єлісєєв І. А. Війна очима українських митців — знакові образи і новітня символіка. Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 285–300. 23. Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна у творчості польських художників другої половини ХІХ-початку ХХ ст. Київ : Мистецтво, 1976. 126 с. 24. Холоменюк Андрій Іванович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0 %BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8 E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D 0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата звернення: серпень 2023). 25. Холоменюк Іван Олександрович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0 %BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8 E%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_ %D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D 0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0% B2%D0%B8%D1%87 (дата звернення: серпень 2023). 26. Шекера Н.В. Війни Речі Посполитої та Османської імперії на батальних полотнах XVII XIX ст.: кваліфікац. робота ОС «Бакалавр», 032 «Історія та археологія». Київ: НАУКМА, 2022. 49 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61362
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visnyk_2023_3_n-99-104.pdf473.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.