Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61260
Title: Міжнародно-правове регулювання морської безпеки
Other Titles: International legal regulation of maritime security
Authors: Гусар, Ольга Анатоліївна
Husar, O.
Keywords: міжнародне право
морське право
безпека, морський транспорт
правове регулювання
international law
maritime law
security, maritime transport
legal regulation
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гусар О. Міжнародно-правове регулювання морської безпеки // Наукові записки. - Серія Право. - В. №13, - Київ, 2022. - стр. 195-199
Abstract: У статті досліджуються міжнародно-правові акти, що становлять основу міжнародного співробітництва держав щодо забезпечення морської безпеки. Незважаючи на достатньо великий обсяг здобутків міжнародного співтовариства щодо правового регулювання морської безпеки, рівень аварійності світового морського флоту та шкідливих наслідків для людства та природнього середовища все ще залишається дуже високим. Негативні наслідки аварій великих морських суден поширюються не тільки на безпосередніх учасників морського підприємства, судно, його екіпаж і пасажирів, судновласників, але і забруднюють та наносять збитки прибережним країнам та населенню, життя яких піддається небезпеці через морські аварії. Морська безпека є складовою державної безпеки, тому стратегічні завдання і пріоритети розвитку морської галузі повинні бути визначені в стратегічних документах на національному рівні кожної світової морської країни. Актуальним для морської безпеки є співвідношення національного морського законодавства і міжнародного морського законодавства.
The article analyzes the international legal acts which form the basis of international cooperation of states on maritime security. Despite a fairly large number of achievements of the international community regarding the legal regulation of maritime security, the level of accidents in the world's maritime fleet and the harmful consequences for humanity and the environment is still very high. The negative consequences of accidents of large not only affect the direct participants of the maritime enterprise, the vessel, its crew and passengers, shipowners, but also pollute and cause damage to coastal countries and the population whose lives are lives are endangered by maritime accidents. Maritime security is a component of state security, so strategic tasks and priorities for the development of the maritime industry should be defined in strategic documents at the national level of each of each world maritime country. The correlation between national maritime legislation and international maritime legislation.
Description: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1108 «Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 року». Офіційна база законодавства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#Text 2. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (1974 р.). Офіційна база законодавства України. URL: https://zakon.cc/law/document/read/995_251 3. Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПНВ, або IMDG CODE). Офіційна база законодавства. URL: https://ips.ligazakon.net/document/TM0481784. Правила безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (Правила МАГАТЕ). Офіційна база законодавства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1313-20#Text 5. Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден. Офіційна база законодавства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009#Text 6. Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою (1992 р.). Офіційна база законодавства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_839#Text 7. Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації збитків від забруднення нафтою (1969 р.) Офіційна база законодавства. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU71010?ed=1971_12_18&an=2 8.Конвенція про обмеження відповідальності щодо морських вимог (1976 р.). Офіційна база законодавства. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU76K01U 9. Міжнародна конвенція про відповідальність і компенсацію за шкоду у зв’язку з перевезенням морем небезпечних і шкідливих речовин (1996 р.). Офіційна база законодавства. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU96651 10. Іванова А. В. Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі. Lex Portus : юрид. наук. журн; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 2. C. 21-30. 11. Netherlands signs Wreck Removal Convention. Briefing 50, 28 October 2008. P. 37. 12. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року. Офіційна база законодавства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_220
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61260
DOI: 10.36550/2522-9230-2022-13-195-199
Appears in Collections:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародно-правове регулювання морської безпеки_2022.pdfстаття436.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.