Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61057
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки»
Other Titles: Educational and methodological complex of the educational discipline «Psychology of deviant behavior»
Kompleks edukacyjno-metodologiczny dyscypliny edukacyjnej «Psychologia zachowań dewiacyjnych»
Authors: Вашека, Тетяна Володимирівна
Vasheka, Tatiana
Waszeka, Tatiana
Keywords: девіантна повіденка
девіація
компетентність
deviant behavior
deviation
competence
odbiegające od normy zachowanie
odchylenie
kompetencja
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є вибірковою за фахом та являється міждисциплінарною, теоретичною базою якої є медико-біологічні та психолого-соціальні науки. Вона сприяє становленню у студентів світоглядної основи теоретичної і практичної діяльності майбутнього психолога завдяки засвоєнню знань з курсу та систематизації й узагальнення наявних у них професійних знань
This educational discipline is selective by specialty and is interdisciplinary, the theoretical base of which is medical-biological and psychological-social sciences. It contributes to students' formation of the worldview basis of the theoretical and practical activities of the future psychologist thanks to the assimilation of knowledge from the course and the systematization and generalization of their existing professional knowledge
Ta dyscyplina edukacyjna ma charakter selektywny ze względu na specjalizację i ma charakter interdyscyplinarny, którego bazę teoretyczną stanowią nauki medyczno-biologiczne i psychologiczno-społeczne. Przyczynia się do kształtowania przez studentów światopoglądowych podstaw teoretycznych i praktycznych działań przyszłego psychologa dzięki przyswojeniu wiedzy z kursu oraz usystematyzowaniu i uogólnieniu ich dotychczasowej wiedzy zawodowej
Description: Дисципліна: Психологія девіантної поведінки;Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»; Спеціальність: 053 «Психологія»; Спеціалізація: «Психологія»; Складова комплексу: Робоча програма навчальної дисципліни; Конспект лекцій навчальної дисципліни; Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу; Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять; Типові тести; Модульна контрольна робота; Пакет комплексних контрольних робіт; Силабус
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61057
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ПДП_С.pdfСилабус550.39 kBAdobe PDFView/Open
03_ ПДП _КЛ.pdfКонспект лекцій364.2 kBAdobe PDFView/Open
04_ ПДП _МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу351.79 kBAdobe PDFView/Open
05_ ПДП _МР_ПР.pdfМетодичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять498.7 kBAdobe PDFView/Open
06_ ПДП _Т.pdfТести з дисципліни349.15 kBAdobe PDFView/Open
07_ ПДП _МКР.pdfМодульна контрольна робота428.19 kBAdobe PDFView/Open
08_ ПДП _ККР.pdfПакет комплексних контрольних робіт336.6 kBAdobe PDFView/Open
00_Зміст файлів комплексу.pdfЗміст файлів комплексу345.59 kBAdobe PDFView/Open
01_ПДП_РП.pdfРобоча програма966.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.