Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60996
Title: Інженерне забезпечення авіаційних робіт і послуг
Other Titles: Engineering support of aviation works and services
Authors: Пронь, Світлана
Ірина, Герасименко
Євген, Український
Pron, Svitlana
Ukrayinskyy, Yevhen
Herasymenko, Iryna
Keywords: інженірінг
забезпечення
авіація
послуга
engineering
providing
aviation
service
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Інженерне забезпечення авіаційних робіт і послуг: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: С.В. Пронь, І.М. Герасименко., Є.О. Український – К.: НАУ, 2023. – 28 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи містять вимоги до структури та змісту, правила оформлення, опис процедури захисту виконаної роботи та критерії оцінювання, а також список рекомендованих джерел. Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг».
Methodical recommendations for course work are included requirements for structure and content, registration rules, procedure description defense of the completed work and evaluation criteria, as well as a list recommended sources. For higher education holders of the Master's degree specialty 275 "Transport technologies (by air transport)" of the educational and professional program "Organization of aviation works and services".
Description: 1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. 2. Давідіч Ю. О. Ефективність транспорту: конспект лекцій/ Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька, М. В. Ольхова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 36 с. 3. Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#Text 4. Давідіч Ю. О., Фалецька Г.І. Ефективність транспортних процесів: конспект лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 74 с. 5. Міністерство інфраструктури Режим доступу: http://mtu.gov.ua. 6. Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 7. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського: наукова періодика. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 8. Державна авіаційна служба України. Режим доступу: https://avia.gov.ua
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60996
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод _МР_ІЗАР.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.