Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60980
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів з опанування навчального матеріалу з дисципліни Організація і методика аудиту
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Keywords: методичні рекомендації
організація
методика аудиту
аудит
самостійна робота
навчальний матеріал
Issue Date: 28-Aug-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М.Методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів з опанування навчального матеріалу з дисципліни Організація і методика аудиту / уклад.: О. М. Бондаренко – К. : НАУ, 2023. – 18 с.
Abstract: Самостійна робота здобувачів - одне з основних частин навчального процесу, яка відіграє важливу роль у процесі формування майбутнього спеціаліста. Мета самостійної роботи - набуття навичок щодо вирішення конкретних практичних завдань і використання отриманих знань у подальшій практичній діяльності. Самостійна робота здобувачів при вивченні курсу складається з різних її видів: - підготовка до аудиторних занять (лекцій, семінарів, практичних занять); - вивчення законодавчих та нормативних актів України; - завершення розпочатих на практичних заняттях завдань; - виконання додаткових завдань, передбачених робочою програмою курсу; - відвідування консультацій (індивідуальних та групових); - написання рефератів. Підготовка до семінарських чи практичних занять передбачає вивчення отриманого теоретичного матеріалу з метою подальшого застосування знань на практичних заняттях, у наступній практичній діяльності. При підготовці до занять відповідної теми необхідно детально вивчити конспект лекцій,підручник (навчальний посібник) і законспектувати законодавчі й нормативні акти,що їх рекомендує викладач. Семінарські і практичні заняття передбачають вивчення теоретичного матеріалу та виконання завдань. Здобувач самостійно завершує у поза аудиторний час розпочату в аудиторії завдання і здає у час встановлений викладачем. Завдання максимально наближені до виробничих умов і, як правило, це господарські ситуації,що найчастіше зустрічаються при проведенні аудиту. Виконувати завдання необхідно в такій послідовності: ознайомитись із завданням і вивчити його умову; визначити методи (прийоми) розв’язання конкретної господарської ситуації; безпосередньо почати розв’язувати завдання; обґрунтувати відповіді нормативними актами; обґрунтувати висновки і пропозиції згідно з отриманими результатами;виконане завдання належно оформити в зошиті;захистити завдання відповідно до встановленого графіка самостійної роботи. Якщо передбачений програмою обсяг завдань здобувач не виконав і не захистив,то до іспиту (диференційного заліку) його не допускають.
Description: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. №996.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 14#Text (дата звернення: 14.06.2023). 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 14.06.2023). 3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення: 14.06.2023). 4. Про затвердження Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text (дата звернення: 14.06.2023). 5. Марченко О.С. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. екон. теорії. Харків : Право, 2022. 246 с. 6. Левченко О.М., Шалімова Н.С., Грінка Т.І., Сторожук О.В. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : навч. посіб. Кропивницький : ЦНТУ, 2022. 190 с. 7. Дідик А.М., Кузьмін О.Є., Ортинський О.Л., Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Ілляшенко О.В. Економічна безпека підприємства: підручник. Львів: НУ«Львівська політехніка», ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України»«, 2019. 624с. 8. Бенько М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 562 с. 9 Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2019. 256 с. 10. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с. 11. Зубок М.І., Рубцов В.С., Яременко С.М., Гусаров В.Г., Чернов Ю.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: 2020. 226 с. 12. Кавун С.В., Пилипенко А.А., Репко Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідації інформації: навч. посіб. Х: Вид. ХНЕУ, 2019. 264 с. 13. Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К. Економічна безпека підприємства: навч. посібн. X.: ХНЕУ, 2019. 251 с. 14. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2019. 456 с.15. Ситник Г.В., Блакита Г.В., Гуляєва Н.М. Економічна безпека підприємництва в Україні: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 284 с. Інформаційні ресурси в Інтернет 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua 2. Сайт компанії «Ліга-Закон». URL: http:// www.ligazakon.ua 3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL:http://www.sfs.gov.ua/ 4. Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». URL: https://www.vobu.ua/ 5. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. URL:https://avia.gov.ua/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60980
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_ОАЗЕБП_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації693.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.