Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60924
Title: Організація авіаційних робіт і послуг: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра
Other Titles: Organization of aviation works and services: methodical recommendations for the completion of the qualification (diploma) master thesis
Authors: Український, Євген Олександрович
Ukrainskyi, Yevhen
Лямзін, Андрій Олександрович
Lyamzin, Andriy
Пронь, Світлана Віталіївна
Pron, Svitlana
Огієнко, Микола Миколайович
Ohiienko, Mykola
Keywords: методичні рекомендації
methodical recommendations
кваліфікаційна (дипломна) робота
qualification (diploma) thesis
транспортні технології
transport technologies
магістр
master's degree
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Український Є.О., Лямзін А.О., Пронь С.В., Огієнко М.М. Організація авіаційних робіт і послуг: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» / уклад. Є.О. Український, А.О. Лямзін, С.В. Пронь, М.М. Огієнко. – К., НАУ – 2023. – 49 с.
Abstract: Наведено рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра. Викладено вимоги до змісту кваліфікаційної (дипломної) роботи та її оформлення. Описано послідовність виконання, порядок захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи та критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології» (на повітряному транспорті) освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг».
Recommendations for the completion of the master's qualification (diploma) thesis are given. The requirements for the content of the qualification (diploma) thesis and its design are outlined. The sequence of execution, the procedure for defending the qualification (diploma) thesis and evaluation criteria are described. For higher education applicants of Master's degree program, specialty 275 "Transport technologies (on air transport)" field of knowledge 27 "Transport" specialization 275.04 "Transport technologies" (on air transport) of the educational and professional program "Organization of aviation works and services"
Description: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ 2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти від 20.11.2020 р. №1448. 3. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. 4. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 5. Державний стандарт України ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документи» 6. Державний стандарт України ГОСТ 2.104:2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи» 7. Державний стандарт України ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» 8. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 9. Державний стандарт України ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові». 10. Державний стандарт України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; 11. Державний стандарт України ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 12. Вимоги до оформлення дисертацій, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 13. Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету, затверджене наказом т.в.о. ректора від 14.12.2017 №594/од.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60924
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОАРП_метод_МР_2023.pdf696.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.