Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60851
Title: Роль елементів українського народного костюма в козацькій фольклорній спадщині
Other Titles: Role of Elements of Ukrainian Folk Costume in Cossack Folklore Heritage
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: обряди
усна народна творчість
народний костюм
традиційне вбрання
козацький фольклор
козаки
folk costume
сossacks
traditional clothing
сossack folklore
oral folk art
ritual
Issue Date: 2023
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В. В. Роль елементів українського народного костюма в козацькій фольклорній спадщині. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2023. № 2. С. 16–20.
Abstract: Мета роботи – дослідити видове різноманіття елементів традиційного українського вбрання та їхнього символічного наповнення у фольклорі козацького періоду; провести предметний аналіз зразків народної творчості з огляду на їх класифікацію та наявність згадок про складові частини костюма. Методологія дослідження полягає у застосуванні міждисциплінарного підходу. Для вирішення поставлених завдань застосовано низку наукових методів, а саме: історико-хронологічний, метод порівняння та узагальнення, мистецтвознавчий аналіз, із застосуванням принципів системності й історизму. Джерельну базу становили надбання козацького фольклору – ліричні, епічні й ліро-епічні твори. Наукова новизна. Досліджено фольклорне надбання козацької доби – творчості безпосередньо козаків та усної народної творчості про козацтво – з огляду на наявність у їхніх численних зразках згадок про елементи традиційного костюма як уособлення матеріальної та духовної культури українців, де кожна частина цілісного комплексу вбрання виконує утилітарну, естетичну, ритуальну, етнопатріотичну та інші функції. Це стосується таких поширених компонентів костюма, як сорочка, шапка, пояс, верхній одяг та взуття. Вони були не лише предметами щоденного вжитку, а й символами окремих подій у козацькому житті. Висновки. Аналіз вітчизняного фольклорного надбання козацької доби – творчості безпосередньо козаків та усної народної творчості про козацтво – засвідчив наявність у їхніх численних зразках згадок про елементи традиційного костюма як уособлення матеріальної та духовної культури українців, де кожна частина цілісного комплексу вбрання виконує утилітарну, естетичну, ритуальну, етнопатріотичну та інші функції. З’ясовано, що згадки про такі елементи традиційного вбрання, як головні убори, натільний та верхній одяг, прикраси та взуття народ використовував у піснях, думах, легендах, казках, прислів’ях та приказках для підкреслення соціального статусу, романтизації та героїзації персонажів і подій.
The purpose of the article is to study the diversity of elements of traditional Ukrainian clothing and their symbolic content in the folklore of the Cossack period; to conduct a substantive analysis of folk art samples in terms of their classification and references to the component parts of the costume. The research methodology is based on an interdisciplinary approach. To solve the tasks set, a number of scientific methods were used, namely: historical and chronological, method of comparison and generalisation, art historical analysis, using the principles of systematicity and historicism. The source base was the heritage of Cossack folklore – lyrical, epic, and lyric-epic works. Scientific novelty. The folklore heritage of the Cossack era – the works of the Cossacks themselves and oral folklore about the Cossacks – was studied in view of the presence in their numerous samples of references to elements of traditional costume as the personification of the material and spiritual culture of Ukrainians, where each part of the integral set of clothing performs utilitarian, aesthetic, ritual, ethno-patriotic, and other functions. This applies to such common costume components as shirt, hat, belt, outerwear, and shoes. They were not only everyday items but also symbols of individual events in Cossack life. Conclusions. The analysis of the national folklore heritage of the Cossack era – the works of the Cossacks themselves and oral folklore about the Cossacks – has testified to the presence in their numerous samples of references to elements of traditional costume as the personification of the material and spiritual culture of Ukrainians, where each part of the complete set of clothing plays utilitarian, aesthetic, ritual, ethnopatriotic, and other functions. It has been found that references to such elements of traditional clothing as headwear, underwear and outerwear, jewellery and footwear were used by the people in songs, dumas, legends, fairy tales, proverbs, and sayings to emphasise social status, romanticize, and heroise characters and events
Description: 1. Гончаренко О. Співвідношення історичної і художньої правди в козацькому пісенному фольклорі Наддніпрянщини. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. 2014. № 3. С. 259–269. 2. Долеско С. Національний одяг як форма виразу української ментальності. Український мистецтвознавчий дискурс : колект. монографія. Рига, 2020. С. 114–128. 3. Козацькі думи XVI ст. / ред. Є. Пеленський. Краків : Укр. вид-во, 1944. 124 с. 4. Лавренюк О. О. Українське козацьке вбрання: еволюція та символіка. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2013. № 14. С. 176–182. 5. Матейко К. І. Український народний одяг. Київ : Наук. думка, 1996. 195 с. 6. Народні думи, пісні, балади / упоряд. В. В. Яременко. Київ : Молодь, 1970. 335 с. 7. Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. Українські легенди. URL: https://www.ukrlegenda.org/savur-mohyla_02.php (дата звернення: 25.03.2023). 8. Українські думи та історичні пісні. Донецьк : БАО, 2008. 287 с. 9. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. Київ : Вид. Корбуш, 2019. 1072 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60851
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286869-Текст статті-662015-1-10-20230903.pdf486.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.