Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60670
Title: Концептуальні підходи до нормування будівництва авіаційної транспортної інфраструктури
Other Titles: Conceptual approaches to standardizing the construction of aviation transport infrastructure
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: аеродроми
аеродромний комплекс
приаеродромні території
державні будівельні норми
проєктування
будівництво
просторово-планувальна організація аеродрому
аеродромні конструкції
аеродромні покриття
водовідвідна та дренажна системи
airfields
airfield complex
near-airfield territories
state building regulations
design
construction
spatial planning organization of airfield
airfield structures
airfield coverings
drainage and drainage systems
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карпов В.В., Омельяненко М.В. Концептуальні підходи до нормування будівництва авіаційної транспортної інфраструктури. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Архітектура та будівництво. 2023. Вип. 27. С. 57-62.
Abstract: Створення нормативного забезпечення для проєктування та будівництва таких складних об’єктів, як аеродромні комплекси, потребує виваженого підходу та врахування сучасних тенденцій розвитку подібних об’єктів у технічно розвинутих країнах, а також міжнародних вимог. Проведення аналізу вітчизняного та закордонного нормативного забезпечення щодо проєктування, будівництва й експлуатації аеродромів виявляється актуальним напрямом наукового пізнання. Проблему формування галузевої нормативної бази проєктування та будівництва аеропортових комплексів доцільно розв’язувати системно. Запровадження цілісного комплексу нормативної документації із проєктування та будівництва аеродромних комплексів за системним підходом дасть можливість створювати об’єкти інфраструктури авіаційного транспорту з підвищеним рівнем безпеки, довговічності, задоволення потреб національної економіки та населення, запобігання аваріям і техногенним катастрофам, сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності України на світовому ринку, підвищення енергоефективності та використання сучасних технологій і новітніх матеріалів і виробничих процесів, спрямованих на створення аеропортових комплексів України, які відповідали б сучасним міжнародним вимогам. Розроблення сучасних державних будівельних норм із проєктування та будівництва аеродромів, у комплексі зі стандартами авіаційної безпеки, відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні політики відкритого неба та є важливим завданням розвитку авіаційної індустрії України.
The creation of regulatory support for the design and construction of such complex objects as airfield complexes requires a balanced approach and consideration of modern trends in the development of similar objects in technically developed countries, as well as international requirements. Conducting an analysis of domestic and foreign regulatory support for the design, construction and operation of airfields turns out to be a relevant direction of scientific knowledge. It is advisable to systematically solve the formation of the sectoral regulatory framework for the design and construction of airport complexes. The introduction of a comprehensive set of regulatory documentation for the design and construction of airfield complexes using a systematic approach will make it possible to create air transport infrastructure facilities with an increased level of safety, durability, meeting the needs of the national economy and the population, preventing accidents and man-made disasters, and promoting the development of the country’s foreign economic activity aimed at to ensure Ukraine’s competitiveness on the world market, increase energy efficiency and use modern technologies and the latest materials and production processes aimed at creating airport complexes of Ukraine that would meet modern international requirements. The development of modern state building regulations for the design and construction of airfields, in combination with aviation safety standards, plays an extremely important role in ensuring the policy of open skies and is an important task for the development of the aviation industry of Ukraine.
Description: 1. СНиП 3.06.06-88. Аеродромы. Москва, 1989. 112 с. 2. Омельяненко М.В. Концептуальні засади формування нормативної бази проектування та будівництва аеропортів у сучасних умовах. Проблеми розвитку міського середовища. 2009. Вип. 2. С. 141–152. 3. Про будівельні норми : Закон України від 5 листопада 2009 р. № 1704–VI / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2022. № 48. С. 7. Ст. 2627. 4. ДСТУ 3228-95. Аеродроми цивільні. Київ, 1995. 38 с. (Терміни та визначення). 5. ДСТУ Б В.2.7-116-2002. Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Київ, 2002. 21 с. (Загальні технічні умови). 6. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Київ, 2011. 24 с. (Технічні умови). 7. ДСТУ Б В.2.7-319:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Київ, 2016. 24 с. (Методи випробувань). 8. Гармонізація національної нормативної документації про авіаційну наземну техніку до європейських вимог / В.В. Варюхно та ін. Аеропорти – вікно в майбутнє : матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції, м. Київ, 27–28 травня 2010 р. Київ : Національний авіаційний університет, 2010. С. 41
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60670
DOI: 10.32782/2415-8151.2023.27.7
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нормування.pdfстаття223.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.