Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59869
Title: Агресивність молодших школярів як соціально-психологічна проблема
Other Titles: Aggressiveness of junior schoolchildren as a social and psychological problem
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Мельниченко, Наталія Миколаївна
Melnychenko, Nataliia
Keywords: агресивність
агресія
молодші школярі
особливості агресивності молодших школярів
aggressiveness
aggression
primary schoolchildren
peculiarities of aggressiveness of primary schoolchildren
Issue Date: May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинчук Н.Б., Мельниченко Н.М. Агресивність молодших школярів як соціально-психологічна проблема / Н. Литвинчук, Н. Мельниченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2023. – Вип. 1(22). – С. 111-118
Abstract: У статті проаналізовано поняття «агресія», «агресивність»; розглянуто психологічні особливості агресивності молодших школярів»; зазначені причини агресивності у дітей. Визначені фактори, що впливають на прояв агресивності у дітей: сімейні стосунки та методи виховання; порушення соціальної адаптації; порушення шкільної адаптації; комунікативна некомпетентність; конфліктні стратегії поведінки; вплив ЗМІ та комп’ютерних ігор; статеві (гендерні) відмінності. Мета статті полягає в теоретичному аналізі та емпіричному дослідженні агресивності дітей молодшого шкільного віку. Методи аналізу, систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу наукових джерел дозволили ознайомитися з вітчизняним та зарубіжним досвідом з даної проблематики. У емпіричному дослідженні застосовані такі методики: «Кактус» (М.А. Панфілової); «Шкала прямої і непрямої агресії» (К. Б’єрквест); опитувальник «Діагностика стану агресії» Басса-Дарки; методика «Тест руки» Е. Вагнера, адаптація Піотровського. Результати. В ході дослідження нами було виявлено, що більшість респондентів мають високий рівень агресивних проявів. Наслідком цього є те, що молодші школярі часто відчувають злість, гнів, негативізм, образу, роздратування, недовіру до навколишнього світу. У проблемних ситуаціях не можуть впоратися з бажанням завдати шкоди іншим людям, використовують фізичну силу. Часто висловлюють негативні емоції через грубість, лихослів'я, погрози. Це створює проблеми у спілкуванні з батьками, однолітками, вчителями. Висновки. Підсумовуючи результати дослідження було визначено, що дитяча агресивність є однією з найгостріших проблем шкільного виховання. Розповсюдження агресивних форм поведінки учнів школи не може не хвилювати батьків, психологів, педагогів та суспільство в цілому. Обґрунтовано необхідність впровадження цілеспрямованої профілактичної та психокорекційної роботи психологів та педагогів з молодшими школярами щодо засвоєння навичок позитивного спілкування, ефективної взаємодії з людьми, вмінню знаходити мирні шляхи вирішення конфліктів.
The article analyzes the concepts of "aggression" and "aggressiveness"; considers the psychological features of aggression in primary school children; identifies the causes of aggression in children. The factors that influence the manifestation of aggression in children are identified: family relationships and methods of education; disorders of social adaptation; disorders of school adaptation; communicative incompetence; conflict strategies of behavior; influence of the media and computer games; sex (gender) differences. The purpose of the article is to theoretically analyze and empirically study the aggressiveness of primary school children. The methods of analysis, systematization and generalization of theoretical material from scientific sources allowed us to get acquainted with domestic and foreign experience on this issue. The following methods were used in the empirical study: "Cactus" (M.A. Panfilova); "Scale of direct and indirect aggression" (K. Bierquest); questionnaire "Diagnosis of aggression" by Bass-Darkey; methodology "Hand Test" by E. Wagner, adapted by Piotrowski. Results. In the course of the study, we found that most respondents have a high level of aggressive manifestations. The consequence of this is that younger students often feel anger, anger, negativism, resentment, irritation, and distrust of the world around them. In problematic situations, they cannot cope with the desire to harm other people and use physical force. Often express negative emotions through rudeness, swearing, and threats. This creates problems in communication with parents, peers, and teachers. Conclusions. Summarizing the results of the study, it was determined that children's aggression is one of the most acute problems of school education. The spread of aggressive forms of behavior among schoolchildren cannot but concern parents, psychologists, teachers and society as a whole. The necessity of introducing targeted preventive and psycho-corrective work of psychologists and teachers with junior schoolchildren on mastering the skills of positive communication, effective interaction with people, and the ability to find peaceful ways to resolve conflicts is substantiated.
Description: Список літератури Берковіц, Л. (2007). Агресія: причини, наслідки і контроль. СПб. 512 с. Велика українська енциклопедія: онлайн версія (2016). Дмитрієва, С. М., & Карпович, О. Б. (2015). Діагностика детермінант агресивності молодших школярів як умова підвищення компетентності спеціаліста. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. 42-45. Мельниченко, Н.М. (2023). Психологічні особливості профілактики агресивності у молодших школярів. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». Національний авіаційний університет. Київ. 46 с. Сінєльнікова Т., & Ворнік Н. (2016). Діагностика та корекція агресивності молодших школярів методом казкотерапії. Наука і освіта, 2-3.10-15.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59869
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинчук, Мельниченко.pdfСтаття748.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.