Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59816
Title: Конфліктна поведінка в підлітковому віці
Other Titles: Conflict behavior in adolescence
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Keywords: конфлікт
конфліктна поведінка
підлітки
агресивність
conflict
conflict behavior
teenagers
aggressiveness
Issue Date: 2022
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
Citation: Литвинчук Н.Б. Конфліктна поведінка в підлітковому віці / Н.Б. Литвинчук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 93-97.
Abstract: Підлітковий вік супроводжується наростанням внутрішніх суперечностей розвитку та напруженості міжособистісної взаємодії з однолітками, дорослими та батьками. Відомо, що підліткам складно вирішувати конфлікти, і, як правило, у цих ситуаціях переважають деструктивні тенденції. Для зниження гостроти подібних явищ та більш продуктивного вирішення міжособистісних конфліктів необхідне розуміння сутності, змісту конфліктів та чинників, що їх викликають.
Adolescence is accompanied by an increase in internal developmental contradictions and tensions in interpersonal interaction with peers, adults, and parents. It is known that it is difficult for adolescents to resolve conflicts, and, as a rule, destructive tendencies prevail in these situations. In order to reduce the severity of such phenomena and to resolve interpersonal conflicts more productively, it is necessary to understand the nature, content of conflicts and the factors that cause them.
Description: Список використаної літератури: 1. Апішева А. Ш. Проблема конфліктних стосунків сучасних підлітків та юнаків з батьками. Вісник НТУУ«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2012. 2(35). С. 117-125. 2. Волков Б.С. Психология подростка : учебн. пособ. – Москва : Академический проект, 2017. 240 с. 3. Ворожейкін І. Конфліктологія. Москва, 2001. 328 с. 4. Ганеева А.А. Конфликтные ситуации подростков, зависящие от личностных особенностей. Известия Самарского научного центра РАН, 2013. 15 (2-4). С. 961-963 5. Зеленков М.Ю. Социальная конфликтология. Москва : Юридический институт МИИТа, 2003. 262 с. 6. Костюнина Е. А. Особенности формирования конфликтного поведения в подростковом воздасте. Молодой ученый, 2016. №1. С. 642-646. 7. Куниця Т.Ю. Проблема конфліктів у шкільному колективі. Збірник наукових праць за результатами методологічного семінару НАПН України «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри». Київ : ТОВ "Видавниче підприємство "Едельвейс". С. 114-120. 8. Петровський А. Краткий психологический словарь. Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1998. 512 с. 9. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 250 с. 10. Чайковська О. М. Психологія підліткової конфліктності : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. 126 с. 11. Яновська Т.А. Взаємозв’язок прояву психологічного конфлікту з емоційною сферою підлітків. 2015. № 2 (17). С.235-238
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59816
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинчук_тези.pdfТези163.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.