Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59622
Title: Гарантії місцевого самоврядування в механізмі державної підтримки місцевого самоврядування в Україні
Authors: Ткаченко, О.М.
Keywords: місцеве самоврядування
державна підтримка
державна влада
самоврядування в Україні
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ткаченко О.М. Гарантії місцевого самоврядування в механізмі державної підтримки місцевого самоврядування в Україні // Матеріали VІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Cт. 138-142;
Abstract: На сучасному етапі одним із пріоритетних напрямів державної політики є утвердження місцевого самоврядування, яке проголошене правом територіальної громади села, селища, міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому його становлення та розвиток є завданням не лише відповідних територіальних громад, а й держави, яка повинна створювати необхідні політико-правові, організаційні, матеріально-фінансові та інші передумови для його утвердження як однієї з підвалин демократичного ладу. Такий обов’язок держави випливає зі змісту відповідних положень Конституції України, згідно з якими: в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування; держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування; витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Description: 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 чер. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80#Text. 3. Муніципальне право України: підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 352 с. 4. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання: навч. посіб. Київ: Алерта, 2005. 144 с. 5. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монографія. Київ: Парламентське вид-во, 2007. 576 с. 6. Борденюк В.І. Деякі концептуальні підходи щодо децентралізації державної влади у контексті конституційної реформи / Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. Київ, 2015. С. 38-53.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59622
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри конституційного і адміністративного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.