Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59482
Title: Інформаційний аспект медіалінгвістики
Other Titles: Information aspect of media linguistics
Authors: Шульгіна, Валентина Іванівна
Shulgina, Valentyna
Keywords: інформація
інформаційна лінгвістика
медіаконтент
формалізація мовних структур
структурування знань
information
informational linguistics
media content
formalization of language structures
structuring of knowledge
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шульгіна В.І. Інформаційний аспект медіалінгвістики // Матеріали ХV міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. с.26.6 – 26.11
Abstract: У статті на основі міждисциплінарного аналізу до інформації пропонується застосування до журналістських матеріалів інформаційного підходу, пов’язаного з взаємодією певних типів мовної інформації.
The article, based on an interdisciplinary analysis of information, proposes the application of an informational approach to journalistic materials related to the interaction of certain types of linguistic information.
Description: Список літератури. 1. Куликовский В.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. М.: Высшая школа, 1987. – 248с. 2. Кулешов С.Г. Вступ до інформатики: Навч. посіб. для студ. ф-ту бібл.- інформ. систем/ Київ. держ. ін-т культури. К., 1993. – С. 18-193. Шевцова-Водка Г.М. Документознавство: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. – 398с. – (Вища освіта ХХІ століття). 4. Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория// Язык и структуры представления знаний. Сборник научноаналитических обзоров/ Редкол.: Березин Ф.М.(отв.ред), Кубрякова Е.С. (отв.ред.), Лузина Л.Г., Стрельцова Г.Д. М.: ИНИОН РАН, 1992 С.3 9 – 77. 5. Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності(навчальний посібник). – Донецьк, Укр. культурологічний центр, 2001. 56с. 6. Белецкий А.А. Семиотический аспект языковой системы// Структурная и математическая лингвистика. К., 1979. вып. 7. С. 11 – 18. 7. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. К.: АртЕк, 1997. 223с. 8. Энциклопедия кибернетики. Т.1: А Л/ Под ред. Глушкова В.М. – К.:Головна редакція УРЕ, 1973. 583с. 9. Тесля Ю. Несиловое взаимодействие: Монография, К.: Кондор, 2005. 196с. 10. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Изд 2-е. М.: Сов. радио, 1968. – 326с. 11. Амосов Н.М. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. К.: Наукова думка, 1983а. 223с. 12. Воробьёв Г.Г. Твоя информационная культура. М.: Мол. гвардия, 1988. 304с. 13. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. Пособие по курсу общего языкознания. - М.: Высшая школа, 1974. 176с. 14. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Л.: Афіша,2001. 416с. 15. Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М.: Радио и связь. 1997. 528с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59482
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шульгіна Авіа 2021.pdfarticle923.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.