Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59358
Title: Особливості розвитку автомобільного ринку України в період пандемії
Other Titles: Peculiarities of the development of the automotive market of Ukraine during the pandemic period
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Сурмило, Марина Сергіївна
Surmilo, Maryna
Keywords: розвиток
автомобіль
ринок
автомобільний ринок
пандемія
development
auto
market
automotive market
pandemic
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Citation: Шевченко А.В., Сурмило М.С. Особливості розвитку автомобільного ринку України в період пандемії / А.В. Шевченко, М.С. Сурмило // Маркетингова освіта в Україні: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - К., 2021, 448, [1] с. - С. 142-144
Abstract: Вплив процесу транснаціоналізації на функціонування споживчих ринків, що розвиваються, виступає невід’ємною рисою розвитку світової економіки в умовах глобалізації. Ознаки глобалізаційних процесів знаходять вираз у наростаючій відкритості держав, лібералізації фінансових потоків і національних режимів торгівлі, формуванні світового споживчого та фінансового ринку, міжнародних економічних інститутів, всесвітньої інформаційної мережі [2]. Сьогодні значно збільшилась сукупність факторів та подій, що впливають на ринок в усьому світі. Існуючі зміни вносять корективи до регіональних ринків та формують попит й пропозицію. Деяку частину факторів підприємці та маркетологи здатні передбачити та контролювати, але існує частина з них, які з’являються непередбачувано та радикально змінюють поточний ринковий стан. Одним з таких факторів можна вважати пандемію коронавірусу Covid-19, яка внесла корективи в економіку всього світу. В умовах запровадження карантинного режиму через пандемію коронавірусу актуальним стає аналіз факторів та чинників впливу, відстеження змін на ринку різних країн, спостереження за мотивами та поведінкою цільової аудиторії. Крім того, коригування використання маркетингових інструментів є дуже важливим та має бути реалізовано з великою швидкістю через різкі та швидкі зміни на ринку.
The influence of the process of transnationalization on the functioning of developing consumer markets is an integral feature of the development of the world economy in the conditions of globalization. Signs of globalization processes are expressed in the increasing openness of states, the liberalization of financial flows and national trade regimes, the formation of the world consumer and financial market, international economic institutions, and the worldwide information network [2]. Today, the set of factors and events affecting the market around the world has significantly increased. Existing changes make adjustments to regional markets and shape supply and demand. Some of the factors entrepreneurs and marketers are able to predict and control, but there is a part of them that appear unpredictably and radically change the current market state. One of these factors can be considered the Covid-19 coronavirus pandemic, which has made adjustments to the world economy. In the conditions of the introduction of the quarantine regime due to the coronavirus pandemic, the analysis of factors and influencing factors, tracking changes in the market of different countries, observing the motives and behavior of the target audience becomes relevant. In addition, adjusting the use of marketing tools is very important and must be implemented with great speed due to sudden and rapid changes in the market.
Description: 1. Европа 2020. Автомобильный рынок упал на 23,8% из-за блокировок и ограничений. URL: https://www.focus2move.com/european-car-market/ 2. Князєва Т.В., Шевченко А.В. Організаційно-економічні заходи зовнішньоекономічного регулювання захисту споживчого ринку України. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. Випуск 2(76)/2020. Ч.2. С. 161-169. URL:https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-24 3. Пономаренко В.В., Косенко О.П. Особливості організації продажу та маркетингу на світовому автомобільному ринку під час карантину. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). Вип. 4, 2020. С. 60-64. URL:http://es.khpi.edu.ua/article/view/231996. 4. Рынок новых автомобилей: как пережили локдаун автодилеры. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/03/24/672258/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59358
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Шевченко_Сурмило.pdfТези560.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.