Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59286
Title: Антропологічні та прагматичні чинники формування інформативності тексту
Other Titles: Anthropological and pragmatic factors of the formation of the informativeness of the text
Authors: Шульгіна, Валентина Іванівна
Shulgina, Valentyna
Keywords: текст
інформативність
антропологічні чинники
прагматичні чинники
модуль адресанта
text
informativeness
anthropological factors
pragmatic factors
addressee module
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шульгіна В. Антропологічні та прагматичні чинники формування інформативності тексту Матеріали Х конгресу «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». – Київ: Національний авіаційний університет, 2022. – С. 6.2.133-6.2.136
Abstract: У статті аналізується вплив на механізм формування інформативності тексту суб’єктних модулів адресанта та адресата, звертається увага на особливості сприйняття інформативності тексту з позицій автора і реципієнта.
The article analyzes the impact on the mechanism of formation of text informativeness subject modules of the addressee and the addressee, attention is paid to the peculiarities perception of the informativeness of the text from the positions of the author and the recipient.
Description: Список літератури. 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – 342 с. 2. Загнітко А. П. Типологічні функції адресата і адресанта у структурі гіпертексту / Загнітко А. П. // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф. С. Бацевича. – Львів: Видавництво університету „Львівська політехніка”, 2008. – С. 13 – 17. 3. Мельник Я. Субъективность как языковая категория / Мельник Ярослав. – Ив.-Франковск, 1997. – 128 с. 4. Петренко В. Ф. Основи психосемантики: Учебное пособие / Петренко В. Ф. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 400 с. 5. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика / Потапова Р. К. – М.: Радио и связь. 1997. – 528 с. 6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие / Селиванова Е. А. – К.: ЦУЛ „Фитосоциоцентр”, 2002. – 336 с. 7. Селіванова О О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / Селіванова О. О. – Полтава: Довкілля-К. – 2008. – 712 с. 8. Ушакова Т. Н. Речь как когнитивный процесс и как средство общения / Т. Н. Ушакова // Когнитивная психология: Материалы финско-советского симпозиума. – М.: Наука, 1986. – С. 131 – 143.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59286
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шульгіна_ Авіація 2022.pdfarticle1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.