Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59232
Title: Роль життєстійкості у збереженні професійного здоров'я
Other Titles: The role of vitality in maintaining professional health
Authors: Гірчук, Олеся Василівна
Hirchuk, Olesia
Keywords: життєстійкість
збереження професійного здоров'я
професійний ресурс
vitality
preservation of professional health
professional resource
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гірчук О.В. Роль життєстійкості у збереженні професійного здоров'я / Олеся Василівна Гірчук // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної, Л.С. Яковицької. – К. : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 45-48
Abstract: Враховуючи сьогодення, вимоги сучасного ринку праці, кожна людина усе більше замислюється над питанням самореалізації в усіх сферах життя, збереженні професійного ресурсу, ефективності. Наш час насичений викликами, динамічними змінами, надзвичайними ситуаціями. І ці динамічні зміни потребують як адаптаційних можливостей людини так і ресурсності.
Taking into account the present, the requirements of the modern labor market, each person increasingly thinks about the issue of self-realization in all spheres of life, preservation of professional resources, efficiency. Our time is full of challenges, dynamic changes, emergency situations. And these dynamic changes require both human adaptation capabilities and resourcefulness.
Description: 1.Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління: Навч.посібник. К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000.-280с. 2.Дзюба Т. М.Психологія дорослості з основами геронтології. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Т. М. Дзюба, О .Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. К.:Видавничий Дім “Слово”, 2013. 264с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59232
ISBN: 966-409-242-2
Appears in Collections:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гірчук О. В..pdf514.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.