Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59154
Title: Training of instructors of the aviation educational institutions at the National Аviation University
Other Titles: Підготовка інструкторів авіаційних навчальних закладів в Національному авіаційному університеті
Authors: Smolinchuk, Larysa
Смолінчук, Лариса Симонівна
Alpatova, Oleksandra
Алпатова, Олександра Валентинівна
Lytvynchuk, Natalia
Литвинчук, Наталя Борисівна
Keywords: competence
instructors
professional training
psychological and pedagogical training
readiness
готовність
інструктори
компетентність
професійна підготовка
психолого-педагогічна підготовка
Issue Date: 2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Smolinchuk L., Alpatova О., Lytvynchuk N. Training of instructors of the aviation educational institutions at the National Aviation University / L. Smolinchuk L., O. Alpatova, N. Lytvynchuk // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 2(21). – С. 75-81
Abstract: The article deals with the peculiarities of training of instructors of the aviation educational institutions at the National Aviation University. The purpose of training instructors is the formation of professional competencies within the existing qualifications, necessary for professional activity as a teacher. This activity has its own specifics and requires thorough psychological and pedagogical training. Study Conduct. The Department of Pedagogy and Psychology of Occupational Education carried out the study to improve the training of instructors as well as to take into account the experience of organizing relevant training. The survey of teachers (5 teachers with more than 20 years of work experience) and students (76 people) was conducted, regarding the structure, content of the program, the sequence of studying topics, methods and technologies of education. Results. At the National Aviation University, the training of instructors of aviation educational institutions is carried out according to the improved program “Instructor (teacher) of an aviation educational institution”. The proposed program includes five main content blocks, which allows the instructors to develop competencies aimed at organizing and conducting professional training of aviation personnel in accordance with the established requirements. Conclusions. Training and retraining programs for aviation specialists need constant updating, taking into account the modern industry achievements. This, in turn, confirms the need for continuous improvement of the training of instructors (teachers) of aviation educational institutions. In order to improve the quality of professional training and implement the regulatory instructions and recommendations set forth in the documents regulating activities in the field of aviation, the professional training of instructors must be organized in accordance with the requirements of the Air Code of Ukraine and ICAO and be based on modern psychological and pedagogical research.
У статті розглянуто особливості підготовки інструкторів авіаційних навчальних закладів в Національному авіаційному університеті. Метою навчання інструкторів є формування професійних компетенцій у меж ах наявної кваліфікації, необхідних для професійної діяльності як викладача. Ця діяльність має свою специфіку, тому потребує ґрунтовної психолого-педагогічної підготовки. Процедура дослідження. Дослідження проведено з метою вдосконалення підготовки інструкторів та з урахуванням досвіду організації проведення відповідного навчання кафедрою педагогіки та психології професійної освіти шляхом опитування викладачів (5 викладачів з досвідом роботи понад 20 років) та анкетування слухачів (76 чоловік) щодо структури, змісту програми, послідовності вивчення тем, методів і технологій навчання. Результати. В Національному авіаційному університеті навчання інструкторів авіаційних навчальних закладів здійснюється за вдосконаленою програмою «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу». Запропонована програма включає п'ять основних змістових блоків, що дозволяє сформувати в інструкторів компетентності, спрямовані на організацію та проведення професійного навчання авіаційного персоналу відповідно до встановлених вимог. Висновки. Програми підготовки та перепідготовки авіаційних спеціалістів потребують постійного оновлення з урахуванням сучасних досягнень галузі. Це в свою чергу підтверджує необхідність постійного вдосконалення підготовки інструкторів (викладачів) авіаційних навчальних закладів. З метою підвищення якості професійної підготовки та виконання нормативних вказівок та рекомендацій, викладених у документах, що регламентують діяльність у сфері авіації, професійна підготовка інструкторів має бути організована відповідно до вимог Повітряного кодексу України та ICAO та ґрунтуватись на сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59154
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смолінчук, Алпатова, Литвинчук.pdfСтаття476.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.