Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59133
Title: Лінгвокраїнознавство як необхідна освітня компонента підготовки майбутніх перекладачів
Other Titles: Linguocountry Studies as a necessary educational component of the training of future translators
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Lyntvar, Olha Mykolaivna
Keywords: країнознавство
лінгвокраїнознавство
комунікативна компетенція
міждисциплінарний підхід
акультурація
Велика Британія
США
Country Studies
Linguocountry Studies
communicative competence
interdisciplinary approach
acculturation
Great Britain
the USA
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Линтвар О.М. Лінгвокраїнознавство як необхідна освітня компонента підготовки майбутніх перекладачів / О.М. Линтвар // Актуальні питання іноземної філології. № 16. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 122-127.
Abstract: Мета роботи Метою даного дослідження є окреслення важливості викладання курсу Лінгвокраїнознавства для здобувачів вищої освіти спеціальності «Філологія» в міждисциплінарному аспекті, не зосереджуючись лише на лінгвістичних чи культурологічних складових, а враховуючи обидва аспекти у стилістиці збалансованості та взаємопов’язаності, залучаючи приклади з української реальності для сприйняття чужорідного мовно-культурного середовища крізь призму зрозумілих концептів. Методологія Лінгвокраїнознавство – це навчальна дисципліна в межах програми на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки «Філологія», яка слугує надійною базою для отримання фонових знань лінгвістичного, країнознавчого і культурологічного характеру, які згодом стануть у пригоді в тому числі і майбутнім перекладачам. Методологічний аналіз дає можливість говорити про міждисциплінарний рівень окресленого курсу, що враховує методологію міждисциплінарного комплексного дослідження, в межах якого знання про предмет можна отримати за рахунок взаємодії різних наукових напрямів. Наукова новизна Наукова новизна статті полягає у підході до викладання окресленого курсу з позиції міждисциплінарності, а також із врахуванням специфіки порівняння не лише у контексті досліджуваних країн, а й в межах українських сучасних та історичних реалій, що дає можливість враховувати синхронічний і діахронічний підходи одночасно, чим сприяє розвитку аналітичного і критичного мислення серед здобувачів вищої освіти. Висновки Враховуючи складні реалії сьогодення, які потребують негайного втручання міжнародної спільноти, неминучою є міжмовна комунікація, що враховує також і міжкультурну взаємодію. Професійна діяльність перекладача у контексті діалогу культур і знаходження точок дотику методами дипломатії стає ключовою для підвищення ефективності такої комунікації. Очевидно, що отримані знання в рамках курсу Лінгвокраїнознавства загалом чи Лінгвокраїнознавства Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки, як ключових гравців англомовного політико-економічного простору, є надважливими для розуміння ключових концептів геополітики у глобальному контексті.
The Purpose of the Study The aim of this study is to outline the importance of teaching the course of Linguocountry Studies for higher education students majoring in Philology in an interdisciplinary aspect, focusing not only on linguistic or cultural components separately, but taking into account both aspects accounting for balance and interconnectedness as well as incorporating vivid examples of Ukrainian reality. This will facilitate understanding of foreign linguo-cultural environment through the prism of comprehensible concepts. Research Methodology Linguocountry Studies is a discipline within the program for obtaining a bachelor's degree in Philology, which serves as a reliable basis for acquiring background knowledge of linguistic, regional and cultural nature. This background knowledge may become especially helpful to future translators. Methodological analysis makes it possible to talk about the interdisciplinary level of the outlined course, which takes into account the methodology of interdisciplinary comprehensive research. Knowledge of the subject one may receive through the interaction of different scientific fields. Scientific Novelty Scientific novelty of the article deals with the approach to teaching the outlined course from the standpoint of interdisciplinarity, as well as the specifics of the comparative aspect not only in the context of the countries under study, but also within Ukrainian contemporary and historical reality. This makes it possible to incorporate both synchronic and diachronic approaches simultaneously, promotes the development of analytical and critical thinking among students. Conclusions Given the complex present-day reality, which requires the immediate reaction of the international community, interlingual communication, which stands shoulder to shoulder with intercultural interaction, is inevitable. The professional activity of a translator in the context of intercultural dialogue and finding common ground through diplomacy is becoming key to improving the effectiveness of such communication. It is obvious that the knowledge gained in the course of Linguocountry Studies in general or Linguocountry Studies of Great Britain and the United States of America taught separately, as pivotal players in the English-speaking political and economic space, is crucial for understanding major concepts of geopolitics in a global context.
Description: Література 1. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Вінниця: Нова Книга, 2005. 464 с. 2. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. All Things English. Смак до життя по англійськи. Вінниця: Нова Книга, 2005. 160 с. 3. Селіванова О.І. English Trough Cultures. К.: Ленвіт, 2013. 480 с. 4. Дубенко О.Ю. Сполучені Штати Америки: путівник перекладача. Вінниця: Нова Книга, 2007. 504 с. 5. Головня А.В. Лінгвокраїнознавство як базова дисципліна у підготовці професійного перекладача (на матеріалі художньої прози Редьярда Кіплінга). Авіа-2011: матеріали Х Міжнар. наук.-техн. конф. К.: НАУ, 2011. Т-4. С.37-40. 6. Гращенкова В.В., Сергіна С.В. Лінгвокраїнознавство як аспект викладання іноземної мови у ВНЗ з метою забезпечення комунікативності навчання. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39698/1/Hrashchenkova_Linhvokrainoznavstvo_2009.pdf (дата звернення: 23.04.2022). 7. Желуденко М.О., Сабітова А.П. Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 3. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. С. 134 – 139. 8. Заволока С.І. Лінгвокраїнознавчий аспект викладання іноземної мови. Режим доступу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/73/part_1/12.pdf (дата звернення: 25.04.2022). 9. Сафонова В. В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: Дис. … д-ра пед. наук. М., 1992. 528 с. 10. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. Донецьк: ДонНУ, 2012. 402 с. References: 1. Haponiv, A. B., Vozna, M. O. Linhvokrainoznavstvo. Anhlomovni krainy [Linguo Country Studies. English-speaking countries]. Vinnytsia: Nova Knyha, 2005, 464. [in English]. 2. Nesterenko, N. M., Lysenko, K. V. All Things English. Smak do zhyttia po-anhliisky [All Things English. Zest for life in English]. Vinnytsia: Nova Knyha, 2005, 160. [in English, in Ukrainian]. 3. Selivanova, O. I. English Through Cultures. K.: Lenvit, 2013, 480. [in English]. 4. Dubenko, O. Yu. Spolucheni Shtaty Ameryky: putivnyk perekladacha [The United States of America: translator’s guide]. Vinnytsia: Nova Knyha, 2007, 504. [in English]. 5. Holovnia, A. V. Linhvokrainoznavstvo yak bazova dystsyplina u pidhotovtsi profesiinoho perekladacha (na materiali hudozhnoi prozy Redyarda Kiplinha) [Linguocountry Studies as a basic discipline in the training of a professional translator (case study: Rudyard Kipling’s prose)]. Avia-2011: Materials of the X International Scientific-Technical Conference K.: NAU, 2011, V-4, 37 – 40. [in Ukrainian]. 6. Hrashchenkova, V. V., Serhina S. V. Linhvokrainoznavstvo yak aspekt vykladannia anhliiskoi movy u VNZ z metoiu zabezpechennia komunikatyvnosti navchannia [Linguocountry Studies as an aspect of English teaching in university with the aim of communicative learning provision]. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39698/1/Hrashchenkova_Linhvokrainoznavstvo_2009.pdf (access date 23.04.2022). [in Ukrainian]. 7. Zheludenko, M. O., Sabitova, A. P. Linhvokrainoznavstvo yak vidobrazhennia movnoi kartyny svity [Linguocountry Studies as reflection of the language worldview]. Scientific bulletin of Kherson State University. Ed. – 3. Kherson: Kherson State University, 2017, 134 – 139. [in Ukrainian]. 8. Zavoloka, S. I. Linhvokrainoznavchyi aspekt vykladannia inozemnoi movy [Foreign language teaching involving the aspect of Linguocountry Studies]. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/73/part_1/12.pdf (access date 25.04.2022). [in Ukrainian]. 9. Saphonova, V. V. Sotsiokulturnyi podhod k obycheniiu inostrannomu yazyku kak spetsialnosti [Sociocultural approach to foreign language teaching as a speciality]. Dissertation for doctorate in Education. M., 1992, 528. [in Russian]. 10. Zahnitko, A. P. Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms]. Donetsk: DonNU, 2012, 402 [in Ukrainian].
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59133
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.31
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Линтвар_О.М._стаття.pdf313.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.