Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58963
Title: Планування інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Planning of the enterprise's investment activity taking into account world experience
Authors: Хамраєв, Шухрат
Khamrayev, Shukrat
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
інвестиційна діяльність
investment activity
інвестиційне планування
investment planning
маркетингове планування
marketing planning
планування інвестиційної діяльності
investment activity planning
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В умовах дефіциту фінансових ресурсів зростаючою потребою господарюючих суб’єктів в Україні підвищити рівень фінансового забезпечення та ефективного розподілення коштів. В разі наявності вільних коштів важливо раціонально обрати серед багатьох альтернатив оптимальну для інвестиційного розвитку. Обраний напрям вкладання коштів має відповідати стратегічним і тактичним цілям, інвестиційній стратегії розвитку підприємства. В умовах нестабільності зовнішнього середовища, невизначеності бізнес-ситуації ефективність підприємства багато в чому залежить від стану внутрішнього планування. Підприємство в процесі своєї господарської діяльності стикається з багатьма контрагентами, і щоб зайняти своє місце на ринку і успішно функціонувати, воно має враховувати фактори, які впливають на його діяльність, а це, в свою чергу, вимагає планування і прогнозування власних кроків.
In the conditions of a shortage of financial resources, the growing need of economic entities in Ukraine is to increase the level of financial support and effective distribution of funds. If free funds are available, it is important to rationally choose the optimal one for investment development among many alternatives. The chosen direction of investment should correspond to strategic and tactical goals, the investment strategy of the company's development. In conditions of instability of the external environment, uncertainty of the business situation, the efficiency of the enterprise largely depends on the state of internal planning. In the course of its economic activity, the enterprise faces many counterparties, and in order to take its place in the market and function successfully, it must take into account the factors that affect its activity, and this, in turn, requires planning and forecasting its own steps.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Марченко Валентина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58963
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хамраев_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.