Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58962
Title: Управління розвитком персоналу підприємства з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Management of the company's personnel development, taking into account world experience
Authors: Сірожиддінова, Рушана
Sirozhiddinova, Rushana
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
персонал
staff
світовий досвід
world experience
ефективність
efficiency
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Нині в більшості організацій гостро постає питання про пошуки внутрішніх резервів зростання прибутковості й ефективності діяльності, тому актуальними стають питання використання персоналу підприємства як найважливішого чинника виробництва та підвищення ефективності праці: підвищення продуктивності та зниження витратоємності, у тому числі зарплатоємності продукції та послуг, збільшення прибутку організації. Своєчасне відтворення персоналу підприємства, покращення трудового потенціалу та раціональне використання персоналу визначається рівнем управління персоналом підприємства на всіх етапах виробничої діяльності підприємства. Обумовлене це тим, що вихід з економічної кризи значною мірою залежить від забезпеченості промислових підприємств персоналом підприємства та їх ефективного використання.
Currently, in most organizations, the question of searching for internal reserves for increasing profitability and efficiency of activity is acute, therefore the issue of using the company's personnel as the most important factor in production and increasing labor efficiency is becoming urgent: increasing productivity and reducing cost-intensiveness, including the wage-intensiveness of products and services, increasing the profit of the organization . Timely reproduction of the company's personnel, improvement of labor potential and rational use of personnel is determined by the level of personnel management of the company at all stages of the production activity of the company. This is due to the fact that the way out of the economic crisis largely depends on the supply of industrial enterprises with enterprise personnel and their effective use.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Шевчук Володимир Олександрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58962
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сирожиддинова_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.