Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58958
Title: Пiдвищення продуктивності праці ТОВ Grant Service Station
Other Titles: Increasing labor productivity of Grant Service Station LLC
Authors: Зійодова, Азізахон
Ziyodova, Azizakhon
Keywords: продуктивність праці
labor productivity
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
дипломна робота
graduate work
трудомісткість
labor intensive
ефективність
efficiency
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Становлення системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Узбекистані потребують впровадження одночасно керівного та керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високо прибуткове функціонування найважливіших структурних одиниць підприємств - і мобільно інтенсифікувати процеси відтворення як на локальному, так і на глобальному рівнях. Для ефективного функціонування вітчизняних підприємств на світовому ринку потрібно досягти ними високого рівня конкурентоспроможності, врівноважити господарсько-правові відносини між економічними суб'єктами.
The formation of the economic system and the development of perfect competitive relations between its subjects in Uzbekistan require the introduction of a simultaneously leading and managed organizational and economic mechanism capable of ensuring stable, efficient and highly profitable functioning of the most important structural units of enterprises - and mobile intensifying reproduction processes both locally and on global levels. For the effective functioning of domestic enterprises on the world market, they need to achieve a high level of competitiveness, to balance economic and legal relations between economic entities.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Новак Валентина Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58958
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Зійодова_Азіза_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.