Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58957
Title: Сучасні форми стимулювання праці та їх адаптація до системи мотивації підприємства з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Modern forms of stimulation of practice and adaptation to the system of motivation for entrepreneurship with the improvement of light evidence
Authors: Аріпов, Авазбек
Aripov, Avazbek
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
методи управління
methods of management
мотивація персоналу організації
motivation for the staff of the organization
підприємство
enterprise
стимулювання праці
stimulation of practice
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У будь-якому сучасному виробництві все більшого значення набувають мотиваційні аспекти в управлінні персоналом. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення раціонального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність та прибутковість діяльності підприємства. Водночас, на будь-якому підприємстві головним ресурсом є людський. Задоволеність працівника підприємства умовами та мотивацією оплатою праці, відносинами з колегами та керівниками, політикою керівництва щодо персоналу, багато в чому визначає зацікавленість та мотивацію співробітника на ефективну та продуктивну працю.
For any modern day, all the more important are the motivational aspects in personnel management. Motivation to the staff is the main way to ensure the rational recruitment of resources, mobilization of the manifest personnel potential. The main meta-process of motivation is the elimination of the maximum contribution to the recruitment of available labor resources, which allows to increase the overall performance and profit of the activity of the enterprise. Vodnochas, on be-yakoy pіdpriєmstvі main resource є human. Satisfaction of the worker with the minds and motivation for paying for work, with colleagues and workers, the policy of care for the staff, a lot of what is meant by the motivation of the worker for effective and productive work.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Кириленко Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58957
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Арипов_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.