Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58923
Title: Менеджмент поточних витрат як один із напрямів зростання підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Management of current costs as one of the directions of growth of an enterprise subject to foreign economic activity
Authors: Джапаров, Шерзод
Japarov, Sherzod
Keywords: дипломна робота
graduate work
менеджмент
management
зовнішньоекономічні зв'язки
foreign economic relations
поточні витрати
current costs
підприємство
enterprise
оптимізація витрат
cost optimization
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасний етап розвитку підприємницьких структур відбувається в умовах гострої конкуренції, характеризується активізацією зовнішньоекономічної діяльності, пошуком дієвих форм, методів і технологій управління. В даних умовах успіх діяльності підприємств визначається ефективністю його діяльності, яка обумовлюється ступенем задоволенням потреб суспільства з мінімальними витратами. Так як, основним джерелом фінансових ресурсів розвитку підприємств є прибуток, величина якого визначається як різниця доходу від реалізації виробів (робіт, послуг) і поточних витрат на їх створення і збут, а наявність на ринку жорсткої конкуренції, низький рівень платоспроможності споживачів продукції значною мірою обмежують можливості підприємства збільшувати прибуток, підвищуючи ціну. Тому зростання прибутковості виробництва здійснюється переважно за допомогою управління витратами.
The modern stage of development of business structures takes place in conditions of intense competition, is characterized by the intensification of foreign economic activity, the search for effective forms, methods and technologies of management. In these conditions, the success of enterprises is determined by the efficiency of their activities, which is determined by the degree of satisfaction needs of society with minimal costs. Since the main source of financial resources for the development of enterprises is profit, the amount of which is determined as the difference between income from the sale of products (works, services) and current costs for their creation and sale, and the presence of fierce competition on the market, the low level of solvency of consumers of products significantly limit the company's ability to increase profits by raising the price. Therefore, the growth of production profitability is carried out mainly with the help of cost management.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Шевчук Володимир Олександрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58923
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Джапаров+.pdfдипломна робота913.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.