Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58922
Title: Формування інвестиційної стратегії підприємства з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Formation of the investment strategy of the enterprise taking into account world experience
Authors: Зайченко, Тетяна
Zaichenko, Tatiana
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
стратегія
strategy
інвестиційна стратегія
investment strategy
інвестиційна діяльність
investment activity
підприємство
enterprise
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Важливу роль у розвитку економічних процесів відіграють інвестиції. Інвестиції для підприємства – це, перш за все, основне джерело прибутку, яке є основою для реалізації стратегічних цілей економічного розвитку підприємства. Інвестиції дозволяють просто і розширено відтворювати основні засоби підприємства. Інвестиції відкривають можливості для вирішення соціальних та екологічних проблем. Інтенсифікація інвестиційного процесу є основною складовою економічних вимог, спрямованих на забезпечення реальних змін економічної структури суспільства, перехід економіки на якісно інший рівень індустріального розвитку та типу інтенсивного відтворення для зростання. Рівень вітчизняного виробництва та його конкурентоспроможність на світовому ринку.
Investments play an important role in the development of economic processes. Investments for the enterprise are, first of all, the main source of profit, which is the basis for the implementation of the strategic goals of the economic development of the enterprise. Investments allow simple and extensive reproduction of the company's fixed assets. Investments open opportunities to solve social and environmental problems. Intensification of the investment process is the main component of economic requirements aimed at ensuring real changes in the economic structure of society, the transition of the economy to a qualitatively different level of industrial development and the type of intensive reproduction for growth. The level of domestic production and its competitiveness on the world market.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Лубенченко Ольга Едуардівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58922
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАЙЧЕНКО+.pdfдипломна робота1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.